Direct naar content

Wet- en Regelgeving

Regels en plichten van DKP binnen de Wet- en regelgeving .

De hulpverleners van DKP werken volgens de beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG), de Vereniging voor Gedragstherapie (VCGT), de Vereniging voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) en de Vereniging voor Schematherapie.

De wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is er om de kwaliteit van zorgverleners te waarborgen. De GZ psychologen, psychiaters en fysiotherapeuten zijn opgenomen in het BIG-register. De NIP registerpsychologen zijn gehouden aan de NIP regels.

De hulpverleners van DKP zijn is verplicht zich bij de uitoefening van de GGZ werkzaamheden te houden aan bepaalde regels. Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht:

  • DKP is verplicht haar werk zorgvuldig te doen en je met respect te behandelen; zij mag geen misbruik maken van haar positie.
  • Alles wat je bespreekt in therapie wordt strikt vertrouwelijk behandeld conform de regels en afspraken over geheimhoudingsplicht in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de beroepscodes en de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Alleen met jouw schriftelijke toestemming informeert  DKP derden, bijvoorbeeld jouw huisarts of een bedrijfsarts die informatie opvraagt.
  • De behandelaars/hulpverleners van DKP zijn verplicht je te informeren over wat zij denken dat er met jou aan de hand is. Zij moeten met jou overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal je ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geef je toestemming voor de behandeling.
  • DKP bewaart jouw gegevens in een elektronisch dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van jou en over jou, als ook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.
  • DKP neemt deel aan de ROM-portal van het EPD.  Dit wordt bij een deel van de cliënten van DKP toegepast. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door jou als cliënt ingevulde vragenlijsten. De ROM-portal maakt deel uit van het EPD waarin  diverse vragenlijsten staan, die de behandelaar kan gebruiken bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. Een van de vragenlijsten is een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt over de behandeling. Jouw behandelaar kan jou hierover nader informeren. De privacy van jouw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.

De kwaliteitswet beschrijft de plicht van de zorgverlener om verantwoorde zorg te leveren en garant te staan voor goede dienstverlening. Doeltreffendheid, doelmatigheid en cliëntgerichtheid van zorg zijn belangrijke doelen.  DKP gebruikt behandelmethoden die de wetenschappelijke toets kunnen weerstaan, zoals werkzame protocollen, standaarden, de GGZ richtlijnen en best practice methodieken. De afspraken en het behandelplan worden neergelegd in een behandelovereenkomst.

De kwaliteit van zorg wordt bewaakt door bijscholing en intercollegiaal overleg. Hierbij gelden de richtlijnen zoals beschreven door de verschillende beroepsverenigingen als handleiding. Voor- en nametingen van het therapieverloop, intervisie en visitatie door een beroepsvereniging zijn kwaliteitsinstrumenten.

De hulpverleners van DKP nemen regelmatig deel aan intercollegiale toetsing in de vorm van intervisie en supervisie, (zie ook het Kwaliteitsstatuut). Een link naar het goedgekeurd Kwaliteitsstatuut ggz – instellingen,  kun je vinden op onze website.
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.