Direct naar content

Loopbaan Oriëntatie

Wat wil ik? Wat kan ik? Wat doe ik graag?

Volg ik mijn hart of mijn verstand? Vaar ik eigenlijk wel op mijn kompas? Doe ik wel waar ik zin in heb? Moet ik niet iets anders beginnen? Wellicht zelfstandig ondernemer worden?

Vragen betreffende de eigen capaciteiten, mogelijkheden en wensen. De behoefte aan een realistisch beeld van eigen mogelijkheden en beperkingen in het perspectief van functies en arbeidsmarkt is dan essentieel om verantwoorde keuzes te kunnen maken. 

Concreet bezien kunnen de gestelde vragen betrekking hebben op:

  • het functioneren en de productiviteit in de huidige werkkring of studie.
  • de keuze van de volgende stap in de loopbaan.
  • de realisatie van de gekozen loopbaanrichting: men heeft de keuze bepaald, maar men slaagt er niet goed in de plannen concreet gestalte te geven.
  • de eigen capaciteiten en mogelijkheden om alsnog aan een opleiding en studie te beginnen met als doel een “tweede kans” te creëren.

Bij Loopbaanplanning staat de individuele mens centraal die zijn loopbaan vormgeeft en die uiteindelijk zijn loopbaankeuzen maakt. Loopbaanplanning als middel tot het realiseren van persoonlijke loopbaandoelen vraagt dan ook om een planmatige aanpak. Bij DKP gebeurt dit in drie stappen, te weten: zelfonderzoek, doelbepaling en actieplanning. 

Door zelfonderzoek ontstaat verheldering van het individuele loopbaanperspectief, – dat wil zeggen: de wijze waarop je jezelf ziet in relatie tot het domein van werk en loopbaan, zowel het afgelegde als het toekomstige traject -, en krijg je een scherper zicht op de eigen loopbaansituatie, de positie die je daarin inneemt en op de eigen en situationele mogelijkheden en beperkingen tot de verdere loopbaan. Hierdoor is het mogelijk een duidelijker  beeld te krijgen van de te vervolgen loopbaanroute. Een helder begrip van doelen inspireert en geeft energie. 

Drie fasen zelfonderzoek

Het zelfonderzoek uitmondend in het uiteindelijke loopbaanadvies geschiedt bij DKP in drie fasen, te weten: 

1. Intake

Hierbij komen aan de orde jouw vraagstelling en de verwachtingen t.a.v.  het onderzoek. Bij de vraag naar jouw levensloop zullen schoolloopbaan en arbeidsverleden de revue passeren. Nagegaan wordt welke kwesties en gebeurtenissen, op de verschillende momenten in jouw leven, van betekenis zijn geweest op de besluiten die rondom de loopbaan werden genomen. Naar aanleiding van dit gesprek zal de aard en grootte van het individuele assessment voor de volgende afspraak bepaald worden. 

Tijdsduur: 1 ½ uur 

2. De feitelijke testdag

Er vindt nu een uitgebreid schriftelijk en mondeling onderzoek plaats om inzicht te krijgen in factoren als capaciteiten, belangstelling en eigenschappen. Dit zal meestal een groot deel van de dag beslaan. De schriftelijke tests zullen voornamelijk per computer worden afgenomen. Gedurende deze periode is er voortdurend iemand aanwezig om uitleg te geven indien gewenst. Ook zul je van te voren ruimschoots worden geïnstrueerd. 

Tijdsduur :  ca 5 uur (afhankelijk van de te gebruiken tests ) 

3. Evaluatie

Hierbij zullen de resultaten van het onderzoek worden besproken en wordt het focus gericht op de keuzemogelijkheden voor de toekomst. Op basis van de verkregen grondige zelfkennis is het mogelijk om loopbaandoelen te formuleren die stroken met de eigen ambities, capaciteiten en interesses.

Tijdsduur : 1 ½ uur. 

Wanneer met het loopbaanadvies eenmaal een scherper zicht verkregen is op de eigen loopbaansituatie, kan de volgende stap aan de orde komen, namelijk: het formuleren van een actieplan dat zal moeten leiden tot het realiseren van het gestelde loopbaandoel, om uiteindelijk met enthousiasme te kunnen gaan doen waar je goed in bent. Just do the Right Thing ! 

Een eventueel gewenst vervolg in de vorm van loopbaanbegeleiding en coaching behoort tot de mogelijkheden. 

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.