Direct naar content

Wat is re-integratie eerste spoor?

Re-integratie eerste spoor betekent het bieden van professionele begeleiding bij de terugkeer van een werknemer naar het eigen werk. Dat is het uitgangspunt, maar het betekent ook dat indien terugkeer naar de eigen functie niet mogelijk is, naar ander werk binnen het bedrijf wordt gekeken. 

Er zijn allerlei redenen waarom er sprake is van uitval, zoals als gevolg van psychische problemen. Bijvoorbeeld door een burn-out of omdat er sprake is van een depressie, waarbij langdurige ziekteverzuim aan de orde is. DKP is gespecialiseerd in re-integratie eerste spoor als terugkeer naar eigen werk bij psychische klachten het doel is. Wij volgen daarbij ’Werk en psychische klachten’ als officiële richtlijn. Overigens komt re-integratie eerste spoor voort uit de Wet Poortwachter, waarbij er re-integratieverplichtingen bestaan voor zowel de werknemer als de werkgever. 

Doel re-integratie spoor 1:

  • Terugkeer naar eigen werk en functie
  • Terugkeer naar aangepast eigen werk
  • Terugkeer naar ander werk in eigen organisatie

Hoe lang duurt een re-integratie eerste spoor?

Een re-integratie eerste spoor neemt maximaal een jaar in beslag, maar het streven is uiteraard dat het traject eerder tot een goed einde komt. Bij DKP betreft de gemiddelde duur van een spoor 1 re-integratietraject voor terugkeer naar werk bij psychische klachten vijfentwintig weken. Het kan dan gaan om een volledige terugkeer of gedeeltelijke terugkeer bij een nog niet volledig herstel. 

Een re-integratietraject start in principe al vanaf de dag van ziekmelding. De eerste ziektedag brengt namelijk al de verplichting met zich mee om actief aan een doelgerichte terugkeer te werken. Er gelden voor een werkgever verplichtingen als het gaat om melding bij de bedrijfsarts en arbodienst. In de zesde week van ziekte is het de taak van de bedrijfsarts om een Probleemanalyse op te stellen in de achtste week volgt er een Plan van Aanpak ter re-integratie. Indien de re-integratie lang duurt dan geldt dat er in week 42 een ziektemelding dient te volgen bij het UWV. Overigens is het mogelijk om aan de hand van een arbeidsdeskundig onderzoek te bepalen of een re-integratie eerste spoor kans van slagen heeft.

Wat is de Poortwachterstoets?

De Poortwachterstoets heeft betrekking op een controle die UWV verricht voorafgaand aan de beoordeling op het recht op WIA. De toetsing vindt plaats op basis van het re-integratieverslag om te kijken het gewenste resultaat is bereikt. Indien dat niet zo is dan vindt er een beoordeling plaats om te kijken of beide partijen voldoende inspanning verricht hebben om terugkeer naar eigen werk of ander werk in de eigen organisatie te bewerkstelligen. 

Bijvoorbeeld om de functionele opties te vergroten of optimaal gebruik te hebben gemaakt van de aanwezige werkmogelijkheden in de eigen organisatie. De UWV maakt voor het uitvoeren van de Poortwachterstoets gebruik van de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Bij een positief oordeel vindt er vervolgens een toetsing van het recht op een uitkering (WIA) plaats. Bij een negatieve uitkomst van de Poortwachterstoets geldt dat het mogelijk is dat de werkgever, behalve de vastgestelde twee jaar, nogmaals 52 weken verplicht is om het loon door te betalen.

Wat is een spoor 1 of een spoor 2 re-integratie?

Een re-integratie eerste spoor noemt men ook wel spoor 1 en dit traject is erop gericht om de werknemer binnen het eigen bedrijf weer aan de slag te krijgen. Het gaat dan om terugkeer in de eigen functie, eigen aangepaste functie of om ander werk in het bedrijf. Bij spoor 2 ofwel re-integratie tweede spoor ligt de focus op de terugkeer naar werk bij een andere organisatie of ander bedrijf. Dit traject is in te zetten als spoor 1 duidelijk geen optie is. 

Spoor 1:

  • Terugkeer naar functie
  • Werkplek aanpassen
  • Functie aanpassen
  • Werk deels hervatten
  • Andere werktijden

Spoor 2:

  • Spoor 1 lukt niet
  • Passende functie elders

Zo pakt DPK re-integratie eerste spoor aan

Wij stellen de werkende mens bij een re-integratie eerste spoor centraal en werken met een gestructureerde aanpak. DKP is gespecialiseerd in spoor 1 re-integratie in het kader van terugkeer naar werk bij psychische klachten. Zowel werknemer als werkgever zijn voor het herstel verantwoordelijk. Wij hanteren daarbij een procesgerichte en activerende aanpak in combinatie met een persoonsgerichte en omgevingsgerichte benadering. 

Er zijn verschillende manieren om re-integratie eerste spoor tot een succes te maken. Het kan zijn dat er een driegesprek nodig is of dat mediation uitkomst biedt. Zo is het ook mogelijk om een Mental Check Up uit te voeren om de mentale weerbaarheid van de werknemer in kaart te brengen en organisatiekenmerken duidelijk vorm krijgen. Psychisch verzuim hoeft namelijk niet langer te duren dan nodig is. Overigens voorzien wij bij re-integratie eerste spoor altijd in maatwerk voor elk individu. 

Neem contact op voor meer informatie over het starten van een re-integratie eerste spoor voor terugkeer naar werk bij psychische klachten.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.