Direct naar content

Belastbaarheidsonderzoek

Bij het psychische belastbaarheidsonderzoek wordt door middel van tests en interview zicht verkregen op de specifieke vermogens, de belastbaarheid en de gedragsstijl in relatie tot arbeid, cognitief duurvermogen en werkstress van de (verzuimende) werknemer met psychische klachten en herintreders.

Bij DKP maakt het belastbaarheidsonderzoek onderdeel uit van de diagnostiek die vooraf gaat aan de behandeling van de werknemer. Uitsluitend belastbaarheidsonderzoek zonder interventie/behandeling wordt bij DKP niet gedaan.

Het onderzoek brengt in kaart:

  • hoe iemand omgaat met spanning, druk en stress
  • hoe de sociale interactie met anderen (collega’s) verloopt
  • welke situaties voor betrokkene belastend zijn
  • op welk niveau betrokkene op dat moment functioneert
  • hoe groot iemands draagkracht is
  • hoe de werknemer omgaat met zijn of haar eigen welzijn en gezondheid

Resultaat psychische belastbaarheidsonderzoek

Met de verkregen informatie kan de maximale werklast en het arbeidspotentieel van de werknemer bepaald worden, kunnen aandachtspunten geformuleerd worden in relatie tot passende arbeid, waardoor het re-integratieproces gerichter kan worden bijgestuurd, om klachten niet te laten verergeren en verder herstel versterkt wordt.      

Werkwijze

Het Belastbaarheidsonderzoek gaat van een psychodiagnostisch consult tot een expertise onderzoek, waarbij in het laatste geval sprake zal zijn van een testpsychologisch onderzoek en een aantal gesprekken met een psycholoog, eventueel aangevuld met psychiatrisch onderzoek.

Waarom een belastbaarheidsonderzoek uitvoeren

Er zijn verschillende redenen om een belastbaarheidsonderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld een psychisch belastbaarheidsonderzoek ofwel PBO om op diverse gebieden duidelijkheid te verkrijgen. Het gaat hierbij onder meer om inzicht te krijgen in de psychische belastbaarheid bij belemmering in het persoonlijk en sociaal functioneren. De belemmering kan allerlei oorzaken hebben, zoals werkstress of een burn-out net als een depressie of angstklachten. Het doel van het uitvoeren van een psychisch belastbaarheidsonderzoek is om de aard en ernst van het probleem vast te stellen. Daarbij is het uitgangspunt om aandachtspunten te formuleren in verhouding tot passende arbeid. Aan de hand van de uitkomsten is het mogelijk om verder herstel te bevorderen en te voorkomen dat de klachten opnieuw ontstaan.

Belastbaarheidsonderzoek werknemer: re-integratie en preventie

Bij een belastbaarheidsonderzoek van een werknemer komt de balans tussen draaglast en draagkracht aan het licht. Er komt duidelijkheid of en in hoeverre de werknemer met psychische belasting te maken krijgt op het werk. Er vindt daarbij een onderzoek plaats naar de oorzaak van de uitval of de stagnatie, waarbij de klachten, beperkingen en mogelijkheden naar voren komen. Het onderzoek naar de belastbaarheid voorziet daarbij in het geven van een gericht advies dat betrekking heeft op de manier van aanpak voor re-integratie en verzuimpreventie. Er komen meerdere gebieden aan bod tijdens het belastbaarheidsonderzoek van de werknemer die tevens inzicht bieden in relatie tot de voortgang in de eigen functie of als uitgangspunt voor verdere loopbaanoriëntatie: 

  • Binnen de eigen functie: psychische belastbaarheid naar draagkracht
  • Vaardigheden en persoonseigenschappen
  • Interesse en motivatie
  • Gericht advies voor aanpak

Belastbaarheidsonderzoek Arbo om uitval te voorkomen

Nadat Mental Check Up’s (MCU), hét preventieve instrument om de professionaliteit en veerkracht van medewerkers en de organisatie te meten, hebben plaatsgevonden, ontvangt de opdrachtgever na de afname een rapportage op hoofdlijnen, die richting kan geven aan organisatorische verbeteringen. Daardoor kunnen medewerkers op een veilige en gezonde manier blijven werken en wordt vroegtijdige uitval van medewerkers voorkomen.

De pensioenleeftijd ligt steeds verder weg en een belastbaarheidsonderzoek Arbo helpt bijvoorbeeld om risico’s die aan leeftijd zijn gebonden in kaart te brengen. Het onderzoek draagt eveneens bij aan de mogelijkheid om duurzame functies te realiseren die erop gericht zijn uitval te voorkomen.

Verzuimpreventie en re-integratie

Een belastbaarheidsonderzoek is zowel uit te voeren ter preventie van verzuim en het voorkomen van uitval als voor re-integratie. Bij de uitvoering van een psychologisch onderzoek naar de belastbaarheid in het kader van re-integratie zijn er verschillende uitgangspunten mogelijk. Bijvoorbeeld om te kijken wat de resterende opties zijn om het werk te hervatten met een psychische beperking. Of om te beoordelen of een terugkeer naar de eigen werkzaamheden tot de mogelijkheden behoort. Wellicht zijn er in dat geval bepaalde aanpassingen nodig. In het kader van een psychische beperking kan eveneens worden bekeken welke functies of werkzaamheden nog wel passend zijn.