Direct naar content

Vergoedingen

Vergoeding bij de Gespecialiseerde GGz

Voor patiënten en werknemers

DKP is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg (WTZi) en als zodanig opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB) Code 22-220968. Voor uw behandeling bij DKP bent u wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. Onze zorg  wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

Om moverende redenen heeft DKP ervoor gekozen om géén contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Hierdoor kunnen wij onder meer voorkomen dat lopende behandelingen van therapieën moeten worden afgebroken omdat het zogenaamde inkoopplafond van de zorgverzekeraar is bereikt.

Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat u heeft afgesloten kan de vergoeding daardoor variëren.  Er zijn daarbij  twee mogelijkheden: u heeft een Restitutiepolis waarbij  doorgaans 100% van de behandeling wordt vergoed. Of u heeft een Naturapolis, waarbij doorgaans 60% tot 80% wordt vergoed. (Soms is er sprake van een tussenvorm). Voordat u zich aanmeldt is het derhalve belangrijk om na te gaan op welke wijze u verzekerd bent.

De kosten van de zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. (NZa). Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan hoe hoog het percentage van de vergoeding precies is. Men zal u daarbij kunnen vragen om onze AGB-code: 22-220968.

Wat is gespecialiseerde GGz?

Bij gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGz) gaat het om klachten die meer tijd en expertise vragen. De behandeling is gericht op psychische en psychosociale problemen die te complex zijn voor de basis ggz ( hierbij is slechts ruimte voor 12 sessies). Er is dikwijls een multidisciplinair behandelteam betrokken, onder leiding van de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar. De naam van de hoofdbehandelaar staat tevens vermeld op het behandelplan.

De tarieven zijn dus vastgesteld door de NZA , die voor de verschillende soorten psychische klachten een vergoeding hebben vastgesteld voor een behandeltraject van maximaal 365 dagen. Na dit jaar kan de behandeling echter gewoon worden voortgezet.

Vanaf 1 januari 2013 geldt er géén eigen bijdrage meer. U heeft echter rekening te houden met uw eigen verplichte en vrijwillige risico. U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Vergoeding bij de Generalistische Basis GGz

Bij de Generalistische Basis-ggz gaat het om niet-complexe psychologische problemen waaraan maximaal 12 sessies besteed mogen worden. Onze zorg  wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw zorgverzekeringspolis. Wij verzoeken u om deze vooraf te controleren.  Om voor begeleiding en vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Eigen risico bij GGz

Gespecialiseerde en Basis GGz wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op uw eigen risico, indien er een behandeling wordt gestart (hieronder verstaan we ook de intake). Het eigen risico is in 2017 wettelijk vastgesteld op € 385,- . Dit is het maximale bedrag dat u zelf dient bij te dragen aan alle zorg die u in dit jaar heeft genoten, tenzij u zelf de keuze heeft gemaakt om uw eigen risico te verhogen. De hoogte van uw eigen risico staat vermeld op uw polis. Binnen de Gespecialiseerde GGZ wordt in DBC’s gedeclareerd. In deze DBC’s zijn alle zorgcontacten en administratieve verrichtingen, die bij een intake en bij de behandeling horen, samengevoegd tot één factuur. Een DBC wordt pas na het afsluiten van de intake, het afsluiten van de behandeling, of na één jaar als een totaaltarief gedeclareerd. Wanneer DKP gaat declareren krijgt u doorgaans van uw zorgverzekering een overzicht van de hoogte van de declaratie, de vergoeding van de zorgverzekering aan DKP en uw eigen risico.

Vergoeding bij Arbeidsgerelateerde psychische klachten en (dreigend) verzuim

Deze zogenaamde arbeidsgerelateerde zorg komt doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit hangt namelijk af van de hoofd behandeldiagnose; wanneer je ziek geworden bent van je werk, kan de hoofdbehandeling zich richten op de gevolgen ervan, – bijvoorbeeld angst of depressie -, die worden dan wél weer vergoed. Er is echter een grote kans dat werkgever of diens inkomensverzekeraar de behandeling (gedeeltelijk) zullen vergoeden. Door de Wet Verbetering Poortwachter zijn namelijk zowel werkgever als werknemer verplicht om de re-integratie terug naar werk (bij de eigen werkgever of elders) optimaal aan te pakken.

Voor de arbeidsgerelateerde zorg die niet vergoed wordt ontvangt de werkgever van DKP een offerte. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.

De behandeling zelf willen betalen

Uiteraard kan iedereen er voor kiezen om een behandel- of coachingstraject zelf te betalen. Vaak genoemde redenen hiervoor zijn autonomie en privacy. De kosten voor behandeling die uzelf wenst te betalen zijn voor particulieren € 130,00 per uur en voor zelfstandige ondernemers € 145,00 per uur (exclusief BTW). Voor de laatste groep zijn de kosten geheel aftrekbaar voor de belastingdienst.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.