Direct naar content

Re-integratie spoor 1 bij DKP

Bij de behandeling van psychische klachten bij ziekteverzuim, staat professionele werknemerszorg voorop met als doel een gezonde terugkeer naar het werk. Werk draagt namelijk bij aan structuur, sociale steun, welbevinden en zingeving. Ons interventiepakket Terug naar Werk biedt werknemer en werkgever de professionele begeleiding en ondersteuning die daarbij nodig is. 

Re-integratie betekenis 

Het is het goed om toe te lichten wat re-integratie eigenlijk betekent. Want we hebben het over een breed begrip. Het kan gebeuren dat een werknemer langer ziek is door bijvoorbeeld een burn-out, of een depressie. In dat geval is verzuimpreventie vaak een gepasseerd station en dan spreken we  inmiddels over langdurig ziekteverzuim. Het is dan van belang dat er alles aan gedaan wordt om de betreffende werknemer weer zo spoedig mogelijk gezond, vitaal en duurzaam op haar of zijn werkplek terug te laten keren, al dan niet in de oude functie. Als dit bij dezelfde werkgever plaatsvindt, dan spreken we van re-integratie spoor 1. Bij spoor 2 wordt de werknemer bij een andere werkgever geplaatst. 

DKP richt zich met name op re-integratie spoor 1

In het geval van het zogenaamde re-integratie spoor 1 keert een werknemer na ziekte terug bij zijn huidige werkgever. Dat hoeft niet te betekenen dat de werknemer ook precies dezelfde functie moet vervullen. Soms kan het nodig zijn om (voorlopig) een andere functie te bekleden gezien de verzuimgeschiedenis door de psychische problemen. 
Om de zieke werknemer als gevolg van psychische klachten weer sterk(er) terug te begeleiden naar zijn of haar werkplek bij de huidige werkgever, werkt DKP bij re-integratie spoor 1 volgens de officiële richtlijn ‘Werk en psychische klachten’. 

Uitgangspunten bij Werk en psychische klachten:

  • De cliënt is de centrale factor in het herstelproces.
  • Werknemer en werkgever zijn samen verantwoordelijk voor herstel.
  • Een activerende en procesgerichte benadering.
  • Een persoons- en omgevingsgerichte benadering.
  • Het belang van afstemmen met het werk en met andere professionals.

Wat betekent een re-integratietraject spoor 1 bij DKP?

Bij een re-integratietraject van DKP hechten we grote waarde  aan het werkklimaat en de werkrelatie tussen werknemer en werkgever. In deze werkrelatie is namelijk sprake van een wisselwerking tussen de gedragskenmerken van de werknemer en de kenmerken van de organisatie. 

Op het snijvlak van deze interactie ligt precies de stevige expertise van DKP; door onze deskundigheid op het gebied van de klinische psychologie, die vereist is voor een adequate werknemerszorg, én kennis van de arbeid- en organisatiepsychologie voor de werkgever, zijn  wij in staat om in die wisselwerking tussen beiden een krachtige meerwaarde te creëren voor een optimale aanpak bij spoor 1 re-integratietrajecten. 

Zo kunnen er bijvoorbeeld misverstanden zijn opgetreden door minder goede communicatie met elkaar. Dit zal tijdens het re-integratietraject uitgebreid aan de orde kunnen komen door bijvoorbeeld een drie-gesprek. Dat is een gesprek tussen werkgever, werknemer en therapeut waarmee helderheid verkregen wordt in de wederzijdse behoeften en er gezocht wordt naar passende oplossingen binnen het re-integratietraject.

Bovendien kan er een conflict zijn ontstaan waardoor tenminste een van beide partijen niet meer meebeweegt naar de best mogelijke oplossing voor beiden. In dat geval  kan bij het re-integratietraject mediation voor een passende doorbraak en oplossing zorgen. 

Het is aan te bevelen om ter preventie, reeds voordat er sprake is van een re-integratietraject, een zogenaamde Mental Check Up (MCU) uit te voeren, waarbij de mentale weerbaarheid van de werknemer in beeld komt en ook organisatiekenmerken helder worden. Samen  vormen zij een leidraad om te voorkomen dat langdurig psychisch ziekteverzuim aan de orde is of langer duurt dan nodig is.

Het succes van onze aanpak is gestoeld op individueel maatwerk. De gewenste mix van stappen en acties verschilt voor iedereen: gesprekken, opdrachten, tests, training, de dingen nieuw leren zien, denken en handelen in termen van (zelf) vertrouwen en geloof in eigen kracht. Wij gidsen mensen uit doodlopende straten en helpen hen zelf hun eigen krachten, kwaliteiten, mogelijkheden en toekomst terug te vinden en waar te maken in die volgende nieuwe stap in hun loopbaan. Ons oog voor een geheel complete aanpak en ervaring sterkt ons in onze overtuiging dat wij een waardevolle partner zijn voor werknemer en werkgever.

Ons Team

Afhankelijk van de opdracht, doen wij een beroep op de deskundigen uit ons team met hun eigen professionele specialiteit. We hebben ervaren psychiaters en coaches in huis, waardoor we kunnen helpen bij behandeling en training. Zowel fysiek als mentaal, Body & Mind, je vindt het allemaal onder 1 dak bij DKP

Ons oog voor een geheel complete aanpak en ervaring sterkt ons in onze overtuiging, dat wij een waardevolle partner voor jou zijn.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij re-integratie spoor 1

Bij re-integratie gaat het om een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat de werkgever en de werknemer beiden verantwoordelijk zijn voor het re-integratietraject. 

Door het specialisme van DKP  op het gebied van mentale gezondheid, vitaliteit en werk zijn wij een ideale partner om beide belanghebbenden hierbij te ontzorgen. 

Wat betekent een re-integratietraject voor de werkgever?

Voor de werkgever betekent een re-integratietraject bij DKP dat wij het (her)sterken van de werkende mens centraal stellen.

Bij ons staat ‘Positieve Gezondheid’ voor medewerkers voorop. Met het focus op hun wensen en mogelijkheden. Voor jouw medewerkers kan je bij ons snel terecht voor het bevorderen van vaardigheden, werkplezier, veerkracht en duurzame inzetbaarheid. 

Wij werken met mensen die tijdelijk het zicht en het vertrouwen verliezen op hun eigen positieve krachten en effectief functioneren. Zo’n inzinking treft op enig moment velen. Het kan iedereen overkomen!

In het re-integratietraject dat we samen met onze cliënten afleggen, concentreren we onszelf vooral op de weg van het nu naar de nabije toekomst. Wij kijken achtereenvolgens naar wat nu is; benoemen innerlijke drijfveren, talenten, competenties en kracht; ruimen blokkades op en vergroten het (zelf)vertrouwen; stellen heldere en reële doelen en brengen kansen en toekomstmogelijkheden in kaart; ontwikkelen een uitgebalanceerde ‘strategie’ voor het verzilveren van kansen en het leveren van nieuwe toegevoegde waarde.

Door het re-integratietraject spoor 1 ontwikkelen jouw mensen meer zelfvertrouwen. Zij worden zelfbewuster, doelbewuster en doelgerichter. Proactiever, meer betrokken en verantwoordelijker. Zo werkt DKP mee aan het toevoegen van meer eigen kracht, extra eigen skills en ‘intern ondernemerschap’.

Daarbij werken wij  met een degelijk gestructureerde aanpak en geven al onze aandacht aan onze cliënt. Het kan gebeuren dat wij, alleen met zijn of met haar toestemming, in contact treden met de werkgever. We zijn altijd benieuwd naar de werksituatie van cliënt: hoe meer informatie er voorhanden is hoe beter onze dienstverlening kan zijn.

Bij DKP werken wij nagenoeg altijd met mensen die willen werken aan het terugvinden van hun kracht en het bundelen en richten van hun positieve energie. Dit zal hen ‘nieuwe vleugels’ geven, waarop je als organisatie kunt vertrouwen en waarmee ook de organisatie vooruit kan.

Binnen onze organisatie beschikken wij ook over diepe arbeids- en organisatiepsychologische kennis. Als je dat wilt stellen we die graag ter beschikking voor het opruimen van organisatieblokkades.

Wat betekent een re-integratietraject voor de werknemer?

Bij een re-integratietraject bij DKP staat de werknemer als werkende complete mens centraal. Mensen met een baan, functie, taken en verantwoordelijkheden.

Natuurlijk zijn organisaties voor mensen die sterk staan een rijke bron van geluk, vitaliteit en productieve effectiviteit. Maar wij zien ook dat mensen om uiteenlopende redenen soms een tijd lang minder goed opgewassen zijn tegen de eisen die organisaties nu eenmaal stellen.

Wij sterken mensen die dreigen vast te lopen in hun werkende leven. Bijna altijd brengt dit ons ook op privéspanningen en ook die aandachtsgebieden zijn ons zeer vertrouwd; wij gaan via een gestructureerde aanpak met jou op zoek  naar nieuwe aanknopingspunten voor het terugvinden van jouw positieve krachten, de balans en de bevlogenheid in jouw leven.

Wij besteden de tijd die nodig is om jouw essenties met succes terug te vinden: jouw kwaliteiten en talenten; vertrouwen en zelfvertrouwen; levens- en werkdoelen; jouw passie en betrokkenheid. Daarna leggen we de verbinding met bedrijfsmatige ‘facts of life’, kansen en uitdagingen en de eerder geformuleerde persoonlijke posities, keuzes en ruimte. Jij brengt bij DKP jouw kracht vooruit weer tot leven.

In onze praktijk werken wij met mensen die willen vechten voor hun toekomst. Het terugvinden van jouw eigen kracht en het bundelen en richten van jouw positieve energie geeft jou ‘nieuwe vleugels’. Daar kan je op vertrouwen, daarmee kans je verder.

Juist omdat wij ons verbinden aan het doel van de gelukkige en goed presterende werkende complete mens, zijn wij nóg beter in staat om te zorgen voor focus in het proces dat wij samen met jou zullen volgen.

Ook wanneer je persoonlijk en professioneel al sterk staat, maar nog extra mentale kracht wilt ontwikkelen om mee te kunnen met de steeds nieuwe eisen van de organisatie, kunnen wij je daarvoor door middel van training en coaching nog een aantal waardevolle ‘extra’s’ bezorgen: zelfvertrouwen én vertrouwen in anderen; communicatie- en overtuigingskracht; onderhandelingsvaardigheden; terugkoppeling; conflictbeheersing; time management; pro activiteit.

Wij weten zeker dat je, eenmaal goed op weg, samen met ons de weg vooruit (terug)vindt.

Na ziekte niet meer terug in oude functie

Het kan heel erg verschillen waarom je voorlopig niet meer in staat bent om te werken. Hierbij kunnen persoonlijke en/ of situaties en gebeurtenissen op het werk een reden zijn. Soms versterken ze elkaar. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat je last hebt van een angststoornis, of trauma PTSS. Daarnaast hoeft het niet zo te zijn dat lichamelijke klachten altijd een lichamelijke oorzaak hebben, zoals bij een ongeval of ongeluk. Denk bijvoorbeeld aan SOLK, waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. Ook kan persoonlijkheidsproblematiek ervoor zorgen dat je niet meer goed in staat bent om je werk uit te voeren. Voor deze psychische klachten hebben we bij DKP verschillende interventies en trajecten, zoals schematherapie of schemacoaching en Zorgtrajecten die bewezen effectief zijn. 

Re-integratieplan

Na 8 weken arbeidsongeschiktheid moet er volgens de Wet verbetering poortwachter een Plan van Aanpak zijn gemaakt. Dit plan van Aanpak wordt opgesteld in samenspraak met de werkgever en de werknemer. Er worden afspraken gemaakt over functiemogelijkheden en het advies van een bedrijfsarts wordt meegenomen. Het plan moet aantonen wat er wordt gedaan om passende arbeid te vinden binnen het bedrijf van de huidige werkgever. Als een bedrijfsarts, of deskundige aangeeft dat het niet mogelijk is om te re-integreren bij de huidige werkgever dan moet het formulier Plan van Aanpak afspraken bevatten over de zoektocht naar passend werk bij een andere organisatie. 

Re-integreren en salaris, hoe zit dat als werknemer?

Tijdens het re-integreren kijken jij, je werkgever en wij samen hoe het gaat en of je weer aan de slag kunt. In de Wet verbetering poortwachter staat vastgelegd welke stappen gezet worden tijdens de eerste twee jaar ziekte. Je hebt wettelijk recht op 70 procent van je loon en op zijn minst het minimumloon. In sommige arbeidsovereenkomsten staat geschreven dat je meer krijgt, bijvoorbeeld gedurende het eerste jaar van het traject. Je loon wordt dan verlaagd na 52 weken. 

Duur

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een individueel plan van aanpak samengesteld. Afhankelijk van de ernst van de klachten is de cliënt doorgaans na 25 weken weer geheel of gedeeltelijk hersteld teruggekeerd op de werkplek.

Meer weten?

  • Laat je e-mailadres achter en we nemen contact met je op!

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.