DKP

Privacy-verklaring en informatieverstrekking

per 1 mei 2013

DKP werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). DKP verstrekt nimmer informatie aan derden betreffende de inhoud van de behandeling of rapportage zonder dat u daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Informatie verstrekking over de behandeling aan uw werkgever, arbodienst , verzekeraar of andere belanghebbende instantie, als (deel) betaler van het traject, betreft slechts procesinformatie, ofwel de voortgang van de behandeling, en gaat nooit over de inhoud van de behandeling. Uw privacy is bij DKP gewaarborgd.

  1. Alle informatie over individuele cliënten wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen indien de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan een opdrachtgever.
  2. DKP draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder zijn directe personeel en derden die ingeschakeld zijn bij werkzaamheden van DKP.
  3. Wet WBP en SUWI zijn hierbij van toepassing. Deze wetten houden in: Een eigen privacyfunctionaris wordt aangesteld: een soort interne toezichthouder die kan worden aangemeld bij het CBP. Taken zijn: het opstellen, beheren en bewaken van het privacyreglement. Als privacyfunctionaris is de heer W. Krebbers aangesteld. Bij hem kunt u zich melden met klachten omtrent de privacy.

In het contact met de zorgverzekeraars betekent dit concreet:

Dat cliënten/patiënten en zorgverleners samen kunnen aangeven dat zij geen naar de diagnose herleidbare informatie op de factuur en in het DBC Informatie Systeem (DIS) opnemen. Hiertoe moeten zij een privacyverklaring ondertekenen. Voor patiënten die hun factuur niet ter betaling aan de verzekeraar aanbieden, geldt dat de naar de diagnose herleidbare informatie zonder verklaring mag worden weggelaten.

Protocol gegevensverwerking

  1. DKP gebruikt het Burgerservicenummer louter als identificerend voor persoonsgegevens bij de communicatie binnen het
  2. Bij de verwerking van gegevens is er continu aandacht voor juistheid en volledigheid van gegevens.
  3. Voor communicatie en gegevensuitwisseling tijdens het re-integratietraject wordt schriftelijke toestemming aan de cliënt gevraagd. En tevens wordt zo nauwkeurig mogelijk aangegeven aan wie en welke persoonsgegevens worden verstrekt. Tenslotte wordt hierbij aangegeven met welk doel en welke periodiciteit deze worden verstrekt.
  4. DKP verstrekt slechts gezondheidsgegevens na geïnformeerde, schriftelijke toestemming van de betrokkene en voor zover dat noodzakelijk is voor diens goede medische begeleiding of re-integratie.
  5. Na afronding van het traject worden alle opgenomen persoonsgegevens betrekking hebbende op de cliënt na vijf jaar verwijderd en vernietigd, tenzij deze schriftelijk verklaart, dat hij in de registratie opgenomen wenst te blijven.
  6. Betrokkenen hebben recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens. Bij het veranderen van persoonsgegevens moet de verantwoordelijke binnen vier weken op het verzoek van de betrokkene reageren. Ook kan betrokkene bezwaar maken.
  7. DKP houdt zich aan de bepalingen in zijn privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijft gelden.