Direct naar content

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut van DKP

Bijgewerkt op 03-07-2022

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van DKP is goedgekeurd.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

 • Naam instelling: DKP
 • Hoofd postadres straat en huisnummer: W.G.Plein 125
 • Hoofd postadres postcode en plaats: 1054 SC Amsterdam
 • Website: www.dkp.nl
 • KvK nummer: 69072418
 • AGB-code(s): 22220968

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

 • Naam: W.A.T. Krebbers
 • E-mailadres: w.krebbers@dkp.nl
 • Telefoonnummer: 020-6711558

3. Onze locaties

Onze locaties vindt u hier: https://dkp.nl/over-dkp/

4. BESCHRIJVING AANDACHTSGEBIEDEN/ZORGAANBOD

4A. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw cliëntenpopulatie eruit ziet.

DKP is een door de overheid erkende GGz instelling (Wtza) voor medisch specialistische zorg. Cliënten zijn bij ons welkom voor diagnose en behandeling voor de Generalistische Basis GGz en de Gespecialiseerde GZz. Bovendien is DKP gespecialiseerd in werk gerelateerde diensten, zoals preventie, vitaliteit, interventie en arbeidsre-integratie. Het is onze missie om cliënten te (her)sterken in hun persoonlijke en werkzame leven.

Binnen de GGZ, biedt DKP zowel diagnose als behandeling bij lichte tot en met zeer ernstige problematiek met langdurige psychische aandoening voor indicatieve periode van zorg: 3+ jaar, voor o.a. angsten, dwang, trauma (PTSS) depressie, SOLK, sommige vormen van verslaving en persoonlijkheidsproblematiek, waarvoor doorgaans cognitieve gedragstherapie, schematherapie en lichaamsgerichte vaktherapie worden ingezet. Tevens behoort groepsschematherapie tot de mogelijkheden. Hierbij is geen sprake van een spoedeisend karakter of noodzaak tot opname.

Verwanten en familieleden die deel uitmaken van het systeem worden persoonlijk uitgenodigd met toestemming van cliënt. Bovendien is DKP gespecialiseerd in werk-gerelateerde diensten, zoals preventie, vitaliteit, interventie en arbeidsre-integratiespoor 1.

Het is onze missie om cliënten te (her)sterken in hun persoonlijke en werkzame leven. We richten ons daarbij op de individuele klant met een hulpvraag en op organisaties met het doel de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar werknemers te vergroten.

4.B          Cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen bij DKP terecht:

 • Aandachtstekort- en gedrag
 • Depressie
 • Bipolair en overig
 • Angst
 • Dissociatieve stoornissen
 • Psychische stoornis door een somatische aandoening
 • Slaapstoornissen
 • Persoonlijkheid
 • Somatoform

4.C          Biedt uw organisatie hoogspecialistische GGZ (3e lijns GGZ)?

Nee.

4.D         Heeft u nog overige specialismen:

Dubbele diagnose: specifiek gericht op behandeling van persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met trauma/ PTSS.

5.            Beschrijving professioneel netwerk:

Niet van toepassing.

6.            Er is sprake van een overgangssituatie waarbij we zowel werken met een onderscheid in Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ, als een indeling in Categorieën (van complexiteit van situatie). In de toekomst zal het eerste onderscheid (tussen basis en gespecialiseerde GGZ) komen te vervallen. Zie: https://www.zorginstituutnederland.nl/

Bij de zorg van DKP aan een GGZ-cliënt zijn vaak verschillende zorgverleners betrokken, bijvoorbeeld psychologen, psychiaters en vaktherapeuten. Goede onderlinge afstemming is belangrijk. Ook moet voor iedereen duidelijk zijn welke zorgverlener welke rol in het zorgproces heeft. Het kwaliteitsstatuut verbetert deze afstemming en duidelijkheid door twee aparte rollen te omschrijven:

 1. De indicerend regiebehandelaar:
  d.w.z., de zorgverlener die vaststelt wat het probleem van de cliënt is en wat de behandeling moet zijn;
 2. De coördinerend regiebehandelaar:
  d.w.z., de zorgverlener die de zorg aan de cliënt geeft (de behandeling uitvoert) en organiseert.

6.A          Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

DKP biedt zorg aan in:

 • De Generalistische Basis GGZ

Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als indicerend regiebehandelaar optreden:
GZ-psycholoog.

Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als coördinerend regiebehandelaar optreden:
GZ-psycholoog.

 • De Gespecialiseerde GGZ

Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als indicerend regiebehandelaar optreden:
GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater.   

Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als coördinerend regiebehandelaar optreden:
GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater.

6.B          Categorieën van Complexiteit van Situatie:

DKP heeft aanbod in de Categorieën van Complexiteit van Situatie: A, B, C en D. Categorie A is de minst complexe situatie, categorie D is een crisissituatie.

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ onderscheidt vier categorieën complexiteit van situaties (A, B, C en D) waartoe een zorgproces kan behoren. De complexiteit van een bepaalde situatie hangt af van zowel de complexiteit van de problematiek als van de complexiteit van het zorgaanbod. In principe is alle zorg in de
GGZ in meer of mindere mate complex, maar kan er onderscheid gemaakt worden tussen laagcomplexe en hoogcomplexe problematiek en laagcomplex en hoogcomplex zorgaanbod. Belangrijk daarbij is dat de complexiteit van de problematiek en zorgaanbod in de loop van een zorgproces kan veranderen.

Categorie A:

 • Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als indicerend regiebehandelaar optreden:
  GZ-psycholoog en klinisch psycholoog.
 • Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als coördinerend regiebehandelaar optreden:
  GZ-psycholoog.

Categorie B:

 • Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als indicerend regiebehandelaar optreden:
  GZ-psycholoog en klinisch psycholoog.
 • Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als coördinerend regiebehandelaar optreden:
  GZ-psycholoog en klinisch psycholoog.

Categorie C:

 • Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als indicerend regiebehandelaar optreden:
  GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater.  
 • Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als coördinerend regiebehandelaar optreden:
  GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater.  

Categorie D:

 • Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als indicerend regiebehandelaar optreden:
  GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater.
 • Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als coördinerend regiebehandelaar optreden:
  GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater.

NB:  Categorie D (crisis) is bij DKP slechts aan de orde indien de crisis zich zou voordoen tijdens het behandeltraject. Mensen die bij aanmelding in crisis zijn worden door DKP niet behandeld doch doorverwezen.

Contra indicatie:

DKP behandelt geen mensen in het geval van:

 • verslaving aan drugs en alcohol
 • autisme
 • crisis

In het laatste geval dient men contact op te nemen met:

 • De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (telefoon: 020- 523 54 33).
 • Alarmnummer 112.

7.            Structurele samenwerkingspartners

DKP werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van cliënten samen met: huisartsen in Amsterdam. Zij verwijzen door voor diagnostiek en behandeling. DKP houdt hen op de hoogte door middel van de zogenaamde huisartsenbrief waarin een terugkoppeling wordt gegeven van onze bevindingen na de intake en diagnostiek en vervolgens na beëindiging van de behandeling waarin het verloop en het resultaat wordt beschreven. Dit alles echter slechts met instemming van de cliënt.     

8.            Lerend netwerk

DKP geeft als kleine zorgaanbieder (2-50 zorgverleners) op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren:

DKP is verbonden met de volgende zelfstandige zorgaanbieders: psychiater Hans Vermeulen, psychiater Jean-François Ridders, klinisch psycholoog Els Loeb, gz-psycholoog Myra van Daal, gz-psycholoog Suzanne Greene, gz-psycholoog Hanneke Dongelmans. Zij zijn allen werkzaam als ZZP’er bij DKP en ook vanuit hun eigen praktijk als zorgaanbieder.

Hierbij wordt samengewerkt o.a. op de door DKP aangeboden dienstverlening zoals schematherapie waarvoor maandelijks intervisie plaatsvindt met gz-psycholoog Myra van Daal: https://myravandaal.nl/ en gz-psycholoog Suzanne Greene. Met klinisch psycholoog Els Loeb: Els Loeb: Psychotherapie, advies en opleiding, heeft advies en samenwerking plaats op het gebied van behandeling in groepsschematherapie. Bovendien maken allen regelmatig deel uit van het maandelijks multidisciplinair overleg. 

II.  ORGANISATIE VAN DE ZORG

9.            ZORGSTANDAARD EN EN BEROEPSRICHTLIJNEN

DKP ziet er als volgt op toe dat:

9.A        … zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn en borgt de vakbekwaamheid en
                bevoegdheid door:

De kwaliteit van DKP’s (GZ) psychologen, psychotherapeuten en Registerpsychologen NIP wordt gehandhaafd door intervisie, supervisie, intercollegiale toetsing en deelname aan cursussen en congressen, georganiseerd door de beroepsverenigingen zoals het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en VGCt (Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie).

Psychiaters zijn om de registratie van psychiater te behouden gehouden aan de bij- en nascholingseisen zoals deze zijn bepaald door de NVvP. De hulpverleners binnen DKP GGZ zijn BIG-geregistreerd en/of gewoon lid van een erkende specialistische Psychotherapievereniging of lid van de beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Psychiaters zijn lid van de VVPAO (Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken).

Beleid met betrekking meldplicht/vergewisplicht en VOG:

De bij DKP aanwezige BIG geregistreerden, zoals GZ-psychologen en psychiaters, zijn bij aanvang gecontroleerd op hun BIG registratie. Toekomstige BIG geregistreerde hulpverleners bij DKP, zoals GZ-psychologen en psychiaters zullen hierop worden gecontroleerd en zal navraag worden gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voor zowel BIG als niet-BIG geregistreerden wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en zal tevens navraag worden gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

9.B          … zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen
                handelen:

De zorgverleners van DKP werken volgens de GGZ kwaliteitsstandaarden zoals gedocumenteerd op: https://www.GGZstandaarden.nl/standaarden/overzicht .

DKP werkt volgens de Kwaliteitsstandaarden, bestaande uit zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen.

Kwaliteitsstandaarden beschrijven vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professioneel handelen (goede zorg) wordt verstaan. De meest actuele kennis over klachten en passende behandeling is hierbij het uitgangspunt. Mede op basis van de kwaliteitsstandaard bepalen de patiënt (en diens naasten) en de zorgverlener, ieder met hun eigen expertise, samen wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en welke behandel- en ondersteuningsopties daarbij passend zijn.
Zie https://www.GGZstandaarden.nl/standaarden/overzicht

Onderdeel van kwaliteitsstandaarden zijn de zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft het zorgproces nadrukkelijker vanuit het perspectief van de patiënt: wat kan ik als patiënt verwachten van de zorg? Het is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor de behandeling van mensen met een bepaalde klacht. De zorgstandaard beschrijft de norm waaraan goede zorg voor een bepaalde klacht minimaal moet voldoen. Dit maakt het voor iedereen inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het behandeltraject.

In generieke modules staan zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevant zijn voor meerdere psychische stoornissen en/of somatische aandoeningen. Een generieke module haakt per definitie aan op een aantal andere kwaliteitsstandaarden, zowel voor specifieke psychische stoornissen als voor somatische chronische aandoeningen.

Daarnaast betrekt DKP bij haar behandeling de meest actuele richtlijnen: welke opties kan de zorgverlener aanbieden op basis van wetenschappelijke effectiviteit voor de verschillende klachten bestaande uit aanbevelingen, gericht op verbetering van kwaliteit van zorg die daardoor bijdraagt aan ondersteuning van de klinische (curatieve) besluitvorming. Als er wordt afgeweken van een richtlijn, dan wordt dit in het multidisciplinaire overleg geëvalueerd en besproken. Dit beleid wordt geborgd door het management review dat 2x per jaar plaatsvindt, het maandelijks Teamoverleg en het maandelijkse multidisciplinaire overleg (MDO).

De kwaliteitsstandaarden vormen samen met o.a. beroepscodes en wetgeving de professionele standaard. Ze bieden een gedegen basis voor gezamenlijke besluitvorming en optimale zorg.

9.C          … zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

De kwaliteit van DKP’s zorgverleners, te weten: (GZ) psychologen, en Registerpsychologen NIP wordt intern gehandhaafd door intervisie, supervisie en intercollegiale toetsing door o.a. de maandelijkse deelname aan het multidisciplinaire teamoverleg. Bovendien is er sprake van korte lijnen tussen hoofdbehandelaar en behandelaren onderling in onze kleinschalige instelling, waardoor men elkaar snel kan spreken om (signalen van) problemen of vragen over behandeling of cliënten snel op te kunnen pakken en op te lossen.

Opleidingsplan
In het kader van de juiste zorg en om verantwoorde kwaliteit te kunnen blijven leveren is het voor DKP belangrijk dat de ZZP’ers en werknemers voldoen aan het volgende:

1.    Voor GZ-psychologen:
Aangezien voor hen (nog) géén verdere opleidingsverplichting geldt, dat zij zich op korte termijn gaan specialiseren in cognitieve gedragstherapie en lid worden van de VGCT https://www.vgct.nl/. Tevens wordt aanbevolen om zich te gaan bekwamen in schematherapie https://www.schematherapie.nl/ in verband met een verantwoorde toepassing en effectieve behandeling van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek.

2.    Voor niet-GZ psychologen:
Dat zij zich op korte termijn zullen gaan specialiseren in cognitieve gedragstherapie en lid worden van de VGCT https://www.vgct.nl/. Ook wordt aanbevolen om zich te gaan bekwamen in schematherapie https://www.schematherapie.nl/ in verband met een verantwoorde toepassing en effectieve behandeling van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek. WO-psychologen dienen bovendien voor eind 2022 in het bezit te zijn van een LOGO-verklaring (volgens ZPM regels).

3.   Voor alle hulpverleners van DKP:
geldt bovendien, dat zij hun kwaliteit voor goede zorg handhaven door deelname aan cursussen en congressen, o.a. georganiseerd door de beroepsverenigingen zoals het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), VGCt (Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie) en NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) welke inherent zijn aan de kwaliteit van deze verenigingen, waarin de hulpverleners hun wetenschappelijke thuis hebben, maar ook verplicht zijn om cursussen in het kader van (her)registratie te volgen en om hun registratie te kunnen behouden. In feite is het lidmaatschap zélf van bovengenoemde verenigingen en de controle hierop door DKP, een belangrijke borging van de kwaliteit van de zorgverleners en hun deskundigheid.

Overige ontwikkeling / nieuwe inzichten.
Tijdens het maandelijkse Teamoverleg komen ook mogelijke nieuwe wetenschappelijke inzichten en werkwijzen over hulpverlening aan de orde, die indien aan de orde vervolgd worden met opleiding door de hulpverleners.

Door deelname aan cursussen en congressen, o.a. georganiseerd door de beroepsverenigingen zoals het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en VGCt (Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie), welke inherent zijn aan de kwaliteit van deze verenigingen, waarin de hulpverleners hun wetenschappelijke thuis hebben, maar ook verplicht zijn om cursussen in het kader van (her)registratie te volgen, om hun registratie te kunnen behouden. In feite is het lidmaatschap zélf van bovengenoemde verenigingen en de controle hierop, een belangrijke borging van de kwaliteit van de zorgverleners en hun deskundigheid. Op de betreffende sites van het BIG-register, VGCt en NIP zijn de namen van de betreffende hulpverleners te vinden waardoor mede het bewijs van het op peil houden van hun deskundigheid en hun kwaliteit gewaarborgd is. De psychiaters zijn om hun registratie te behouden gehouden aan de bij – en nascholingseisen zoals deze zijn bepaald door de VVPAO (vereniging van psychiaters in Amsterdam en omstreken).

10.          SAMENWERKING

10.A       Samenwerking binnen uw organisatie is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:

Ja

10.B        Binnen DKP is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

Binnen DKP bestaan korte lijnen tussen de psychiaters, de (coördinerend en/of indicerend) regiebehandelaars en medebehandelaars. Eén keer per maand vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats, waarvan psychiater en of klinisch psycholoog en (regie) behandelaren deel van uitmaken. Hierbij is ook een vaktherapeut/ psychomotorisch therapeut/ lichaamgsgericht therapeut aanwezig.

Bij aanvang van het MDO is er de rondvraag door de voorzitter (klinisch psycholoog of psychiater) naar hetgeen er ingebracht wordt en welke cliënten besproken dienen te worden. Ook belangrijke praktische zaken die aan de orde zijn passeren de revue. De notulen worden gemaakt door een van de aanwezigen die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Daarna worden de ingebrachte cliënten besproken en geëvalueerd. Wanneer er sprake is van psychofarmacologie wordt er uitleg gegeven over de behandeling en behandelverloop door de psychiater en medebehandelaar.

Doorverwijzing

Indien van reeds geaccepteerde cliënten, tijdens de behandeling blijkt, dat zij op basis van de criteria uitgesloten moeten worden, dan zal dit altijd eerst tijdens het MDO besproken worden. De uitkomst hiervan zal aan de cliënt worden medegedeeld. DKP zal cliënt dan z.s.m. doorverwijzen naar de meest passende behandelomgeving. Mocht dit niet mogelijk blijken dan zal DKP cliënt terugverwijzen naar de huisarts.

Tijdens dit multidisciplinair overleg, wordt ook besloten of er sprake is van doorverwijzing, bij zeer complexe problematiek, zoals autisme, verslaving of dreigende crisis. Mocht dit het geval zijn, dan zal de coördinerend regiebehandelaar mogelijk in overleg met de indicerend regiebehandelaar dit aan betrokken patiënt laten weten bij de eerstkomende sessie. Daarbij zal deze uitgebreid uitleg geven waarom het multidisciplinaire team tot dit besluit is gekomen. De indicerend regiebehandelaar zal dan na overleg met cliënt zorg dragen voor de doorverwijzing. Wanneer het cliënten betreft die farmacologische ondersteuning hebben, zal de indicerend regiebehandelaar in overleg samen met de psychiater zorg dragen voor doorverwijzing en overdracht. In beide gevallen zal echter eerst terugverwezen worden naar de huisarts.

10.C        DKP hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

DKP biedt cliënten de hulp die nodig is. Die kan variëren van lichte en kortdurende hulp tot intensieve en/of langer durende hulp. Als er meer of juist minder hulp nodig is tijdens de behandeling noemen we dat ook wel op- en afschalen van zorg. De belangrijkste criteria en overwegingen voor het bepalen van welke zorg noodzakelijk is, zijn beschreven in de Zorgvraagtypering van het Zorgprestatiemodel. Deze worden met cliënt besproken. Daarbij wordt ook tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) samen met de behandelaren die bij de behandeling van cliënt betrokken zijn/worden, besproken wat een juiste keuze is. Nadat de regiebehandelaar met cliënt heeft afgesproken wat de vervolgzorg of vervolgbehandeling moet worden en door wie dat het best kan worden gedaan zal de behandeling van start gaan. Tevens zal het behandelplan worden aangepast en door betrokken behandelaren en cliënt worden ondertekend.

10.D       Binnen DKP geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

Wanneer er sprake is van een (dreigend) geschil, een verschil van zienswijze, tussen meerdere bij de cliënt betrokken zorgverleners, dan wordt dit tijdens het multidisciplinaire overleg besproken. Hierbij zal door alle aanwezige teamleden meegeluisterd en mee geëvalueerd worden, waarbij uiteindelijk democratisch voor de beste zienswijze gekozen zal worden. Hierbij speelt de hiërarchie tussen beide zorgverleners (bijvoorbeeld hoofdbehandelaar/regiebehandelaar enerzijds en behandelaar anderzijds) geen rol.

Mocht dit onuitvoerbaar zijn bij gebrek aan consensus tussen de betrokken zorgverleners, dan zal worden uitgezocht in hoeverre samenwerking tussen de betrokken zorgverleners in dat specifieke geval, moet worden stopgezet of vervangen zal worden door een nieuwe combinatie van samenwerking. Mocht ook dit niet mogelijk blijken, dan zal doorverwijzing geïndiceerd zijn. Dit gehele proces zal, als er geen consensus bestaat tussen de direct betrokken zorgverleners, samen met hen, in overleg worden bepaald, waarbij de stem van de meerderheid van de aanwezige teamleden bepalend is. Iedereen zal zich dan bij die breed gedragen visie neerleggen.

11.          DOSSIERVOERING EN OMGANG MET PATIËNTGEGEVENS

11.A       Ik vraag om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja.

 • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja.

 • Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja.

12.          KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

12.A       Cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden: https://dkp.nl/klachtenmanagement/

12.B        Cliënten kunnen met geschillen over de behandeling en begeleiding terecht bij de Geschillencommissie waarbij DKP is aangesloten:

https://www.degeschillencommissie.nl/

III.  HET ZORGPROCES

13.          Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via https://dkp.nl/wachttijden/  en kunnen deze telefonisch opvragen. De informatie is (als het onderscheid van toepassing is) per zorgverzekeraar en per diagnose.

14.          AANMELDING EN INTAKE / PROBLEEMANALYSE

14.A       De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Bij DKP gaat de aanmelding en de intake/probleemanalyse als volgt.

 • Aanmelding: Cliënt meldt zich bij het kantoor van DKP via e-mail, of via het aanmeldformulier op de site https://dkp.nl/aanmeldprocedure/.
 • Verificatie: Na een aantal formele stappen, zoals de benodigde verplichte verwijsbrief, duidelijkheid over de hulpvraag van de cliënt (zoveel als mogelijk) en verkregen helderheid in de vergoeding door de zorgverzekeraar https://dkp.nl/aanmeldprocedure/aanmeldformulier-clienten/
 • Plaatsing: Op basis van de informatie in de verwijsbrief en door de cliënt geformuleerde hulpvraag wordt een match tussen cliënt en mogelijke behandelaar (behandelaren) gemaakt en bevestigd per email.
 • Cliëntgegevens in EPD en ZPM traject aanmaken. De verkregen gegevens van de cliënt worden door een medewerker van kantoor ingevoerd in het EPD. BSN-nummer en verzekering worden opgezocht en een ZPM traject wordt geopend.
 • Eerste afspraak: De kantoormedewerker maakt per email een afspraak met de cliënt voor het (eerste) intakegesprek met de indicerend regiebehandelaar.
 • Officiële documenten ter ondertekening: Cliënt ontvangt een tweetal formele documenten per email (Behandelingsovereenkomst en Algemene Voorwaarden). Deze documenten worden door cliënt ter ondertekend voorafgaand aan de eerste afspraak. Ook wordt cliënt de mogelijkheid geboden om een Privacyverklaring te tekenen.
 • Begintest – digitale vragenlijst. Cliënt ontvangt email met link naar een digitale vragenlijst (BSI) als begintest. Er wordt uitgelegd dat deze test als meetinstrument wordt gebruikt; de klachten worden tenminste bij aanvang en bij beëindiging van de behandeling gemeten om te zien wat de invloed van de behandeling is geweest.

Voor de intake en probleemanalyse zie vraag 15B.

14.B        Binnen DKP wordt de cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies – indien DKP geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt:

Ja.

15.          INDICATIESTELLING

                Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen DKP is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose):

 • De aanmelding verloopt zoals onder vraag 14A beschreven.
 • De intake: gebeurt doorgaans door (en soms onder verantwoordelijkheid van) de indicerend regiebehandelaar. In dit eerste inhoudelijke contact wordt door de behandelaar een globale intake/probleem analyse gemaakt en geregistreerd op het elektronische intakeformulier wat in het EPD van de cliënt wordt opgeslagen. De intaker brengt met cliënt de problemen verder in kaart en wat de behandeling moet zijn, de zogenaamde zorgbehoefte van cliënt. Het is mogelijk dat er meer dan 1 intakegesprek nodig is. De behandelaren maken, in de regel, zelf hun vervolgafspraken met de cliënt.
 • Diagnostisch onderzoek. Indien nodig, volgt er verder diagnostisch onderzoek na de intake.
 • Diagnose. Daarna wordt door de indicerend regiebehandelaar de diagnose gesteld.
 • Adviesgesprek. Hierna heeft er een adviesgesprek tussen indicerend regiebehandelaar en cliënt plaats. De (regie)behandelaar neemt de Zorgvraagtypering samen met de cliënt door en in het adviesgesprek ontvangt cliënt op basis van zijn/haar zorgbehoefte en diagnose een advies over welke behandeling een oplossing kan bieden voor zijn/haar problemen. Samen nemen cliënt en indicerend regiebehandelaar hierover een besluit. Bij twijfel over de indicatie zal de regiebehandelaar nader overleg plegen tijdens het multidisciplinair overleg (MDO), een expert panel, dat maandelijks bij elkaar komt.
  Als DKP voor de cliënt niet de best passende behandeling in huis heeft, dan geven we de cliënt advies en informatie over geschikt behandelaanbod elders of wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer. Hiermee ronden wij onze intake, indicatiestelling en diagnostiek af.
 • Behandelplan. De indicerend regiebehandelaar met wie (of onder wiens verantwoordelijkheid), de intake heeft plaatsgevonden is verantwoordelijk voor de diagnostiek en stelt daarna samen met cliënt een (voorlopig) behandelplan op, zie verder vraag 16A. Onder de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar kan het behandelplan ook door de medebehandelaar plaatsvinden.
 • Gedurende bovenstaande stappen, vanaf de intake tot aanvang van de behandeling, valt de cliënt onder de verantwoordelijkheid van de indicerend regiebehandelaar.

De coördinerend regiebehandelaar zal daarna (de verantwoordelijkheid voor) de behandeling op zich nemen. Vanwege de kleinschaligheid van DKP kan dezelfde hulpverlener met de rol van indicerend regiebehandelaar ook de coördinerend behandelaar zijn, en de behandeling kan worden uitgevoerd door een medebehandelaar (onder verantwoordelijkheid van de coördinerend behandelaar).

16.          BEHANDELING EN BEGELEIDING

16.A       Het behandelplan wordt als volgt opgesteld: (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/ cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):

Voorafgaand aan de behandelfase wordt eerst het behandelplan opgesteld. De procedure is als volgt: na de intakeprocedure en in de diagnostische fase, en wanneer cliënt en regiebehandelaar het in of na het adviesgesprek eens zijn over het starten van de behandeling, wordt er naar aanleiding van de hulpvraag en de diagnose door middel van het Zorgvraagtyperingsinstrument (ZVT) een zorgpad geselecteerd en het behandelplan opgesteld en door de cliënt ondertekend. Zowel de diagnose als het bijbehorende zorgpad zijn dan bij het multidisciplinaire overleg (MDO) aan de orde geweest.

Het behandelplan opstellen. Het behandelplan wordt door de indicerend regiebehandelaar of onder zijn/haar verantwoording door de medebehandelaar, in samenspraak met de cliënt opgesteld aan de hand van het format “Behandelplan Zorgprestatiemodel” van DKP. Hierin zijn o.a. de wensen van de cliënt en doelen van de behandeling SMART beschreven. Het is in de ik-vorm door cliënt beschreven, precies zoals cliënt het zelf wenst. Ook staat er beschreven hoe de cliënt en de (mede)behandelaar(s) deze doelen willen bereiken (specifiek geformuleerd) en de tijdsperiode en het aantal sessies die we denken daarvoor nodig te hebben om een verbetering van de klachten te kunnen verwachten (de zogenaamde “Inschatting van de duur van de behandeling” ofwel, de prognose indicatieve periode van zorg).

Door het behandelplan beiden te ondertekenen gaan zowel cliënt als indicerend regiebehandelaar akkoord met de inhoud van het behandelplan. Een exemplaar is voor de cliënt en wordt via de Cliënt Portal ter beschikking gesteld, het andere exemplaar wordt gescand en opgeslagen in het EPD.

De behandeling zal regelmatig worden geëvalueerd (zie ook vraag 16.C). Daardoor kan het behandelplan t.z.t. mogelijk aangepast worden wanneer dat aan de orde is. Dit zogenaamd ‘Aangepast behandelplan’ zal ook weer SMART beschreven worden in de ik-vorm en door de cliënt voor akkoord ondertekend. Aan de hand van het behandelplan wordt bij DKP de behandeling zodanig uitgevoerd dat deze zowel voldoet aan de wensen en behoeftes van de cliënt als aan de geldende wet- en regelgeving.

16.B        Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar:

De behandelaar is de coördinerend regiebehandelaar. Aangezien DKP een kleine organisatie is, is de coördinerend regiebehandelaar vaak ook dezelfde hulpverlener als de gewezen indicerend regiebehandelaar. Als indicerend /coördinerend regiebehandelaar legt hij verantwoording af tijdens het MDO. De coördinerend regiebehandelaar kan vervolgens het behandeltraject geheel zelfstandig uitvoeren of de (deel)behandeling overlaten aan de medebehandelaars, waarbij de coördinerend regiebehandelaar direct betrokken blijft, middels o.a. kort collegiaal overleg met de medebehandelaar, multidisciplinair overleg (MDO) en regelmatige evaluaties met de cliënt.

16.C         De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt binnen DKP  als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM|:

Evaluatie van de behandeling:

Al voor de intake wordt er gemonitord door afname van de ROM-vragenlijst, de klachtenscreeningslijst BSI, waarmee het behandelresultaat gedurende de behandeling bij aanvang, tussentijds en beëindiging wordt gemonitord.

Tijdens de behandeling kan ook gedurende de therapiesessies worden geëvalueerd, zo nodig over het bijstellen van de doelen en/of over de tijdsduur. Cliënt is hierbij zelf van harte uitgenodigd om dit ter sprake te brengen als dit voor hem /haar aan de orde is. Hiervan wordt dan melding gemaakt in het EPD en besproken tijdens het multidisciplinair overleg.

Het monitoren en evalueren van de voortgang van de behandeling, waarbij terugkoppeling naar het behandelplan plaatsvindt, gebeurt door evaluaties met de cliënt gedurende de gehele behandeling. Dit gebeurt in allereerste instantie met zijn directe (mede)behandelaar tijdens de sessies en, op regelmatige basis, ca vier keer per jaar met de coördinerend regiebehandelaar.    

16.D       Binnen DKP reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling en begeleiding als volgt:
Het monitoren en evalueren van de voortgang van de behandeling, waarbij terugkoppeling naar het behandelplan plaatsvindt, gebeurt door evaluaties met de cliënt gedurende de gehele behandeling. Dit gebeurt in allereerste instantie met zijn directe (mede)behandelaar tijdens de sessies en op regelmatige basis met de coördinerend regiebehandelaar.   

Afhankelijk van de Zorgvraagtypering vindt evaluatie bovendien nog op bepaalde vaste momenten plaats, zoals beschreven volgens de inschatting van de duur van de behandeling, ofwel de prognose indicatieve periode van zorg: variërend van 12 weken tot 1 jaar na start behandeling. Deze evaluatie(s) worden ingepast in de geplande evaluaties.

Samen met de regelmatig verkregen scores, de kwaliteit en continuïteit van het (steeds actuele) behandelplan wordt zo de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd. Uiteindelijk zal deze lijn van het monitoren van de voortgang, – de doelmatigheid en de effectiviteit van de behandeling -, bijdragen en resulteren in reductie of het verdwijnen van de klachten, waardoor de behandeling kan worden afgebouwd en beëindigd.

Samenwerking en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek die bij DKP in behandeling zijn is vastgelegd en geborgd in het Blue Book van DKP (het professioneel statuut). Dat betekent automatisch dat ook de naasten van cliënt op de hoogte worden gehouden van de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling mocht dat aan de orde zijn. Dit uiteraard altijd met toestemming van cliënt.     

DKP heeft een cliëntenraad: clientenraad@dkp.nl. Deze bestaat uit een lid/cliënt die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

16.E   De tevredenheid van cliënten wordt binnen DKP op de volgende manier gemeten:

Bij afsluiting van het traject ontvangt de cliënt een cliënttevredenheidsenquête (de CQi-GGZ-VZ-AKWA) via het EPD met het verzoek deze in te vullen. Via het EPD van cliënt zijn de toegekende scores voor DKP zichtbaar. Tevens wordt verzocht om ook een cliënttevredenheidsenquête in te vullen voor DKP op de website van Zorgkaart Nederland.

17.          AFSLUITING NAZORG

17.A       De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken:

Doel van de formele afsluiting
Het doel van de formele afsluiting van een behandeling is:

 1. Het zorg dragen voor een goede afsluiting van de behandeling naar de verwijzer, of
 2. juiste overdracht naar derden, indien de cliënt elders in behandeling gaat en
 3. zorgen voor een juiste administratieve afhandeling, eindfacturering en het afsluiten van het behandeldossier van de cliënt.

Proces van de formele afsluiting
Als blijkt dat de behandeling kan worden afgesloten omdat cliënt zich voldoende geholpen voelt, wordt bij de formele afsluiting de cliënt op de hoogte gesteld van een eindmeting door middel van de ROM-test, de BSI, die via het EPD (en Embloom) zal worden aangeboden, met het verzoek deze in te vullen. Eveneens wordt cliënt verteld dat er, uitsluitend met toestemming van de cliënt, een ontslagbrief aan de huisarts zal worden gestuurd met daarin vermeld het behandelproces, het behandelresultaat, inclusief de ROM-metingen en de reden van afsluiting.

De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de cliënt en diens verwijzer (indien de cliënt daar toestemming voor gegeven heeft) besproken.
Indien cliënt geen toestemming geeft voor het doorgeven van inhoudelijke informatie over zijn behandeling, zal de info zich beperken tot louter formele informatie met de kennisgeving dat de behandeling werd beëindigd. Bij een externe doorverwijzing naar een GGZ-instelling waar de gewenste expertise en faciliteiten aanwezig zijn zal dit aan de huisarts gemeld worden. DKP zal de vervolgbehandelaar informeren over de behandelperiode, de behaalde resultaten en de reden voor aanmelding bij de vervolgbehandelaar. Hiervoor zal ook de informatie voor machtiging in acht genomen en in orde gebracht worden.

De streeftijd voor het sturen van de ontslagbrief aan de huisarts is binnen drie weken na ontslag. Na deze periode wordt het administratieve gedeelte van het EPD afgesloten om tot de eind facturering over te kunnen gaan. Hierbij wordt, indien cliënt dit wenst, er o.a. uitleg gegeven over de aard van de facturering en de daarop vermelde directe tijd.

17.B        Cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:

Als er sprake is van terugval van een cliënt binnen de GGZ, dan kan de cliënt binnen een bepaalde tijd (gedefinieerd in het ZPM) zonder dat er een nieuwe verwijsbrief van de huisarts vereist is, direct contact opnemen met DKP voor het maken van een afspraak. Samen met cliënt zullen we dan nagaan wat de reden is van de terugvalpreventie. We zullen zo nodig dan de therapie hervatten. Is er wel een nieuwe verwijsbrief nodig dan zullen wij cliënt terugverwijzen naar de huisarts voor de verwijsbrief, waarna er zo spoedig mogelijk weer een afspraak gepland kan worden. Hiertoe zullen wij indien nodig en op verzoek van de cliënt in contact treden met de huisarts.

Mocht er sprake zijn van een crisis, dan is dat gezien het aannamebeleid van DKP geen terugval op de aanmeldklacht; mensen die bij aanmelding in crisis zijn worden door DKP niet behandeld doch doorverwezen, dan zal DKP de cliënt direct naar de huisarts verwijzen of op andere wijze hulp bieden zoverre dat binnen de mogelijkheden van DKP valt.

IV. ONDERTEKENING

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

De heer W.A.T. Krebbers, DGA DKP

Amsterdam, 29-06-2022

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut zijn o.a. de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toegevoegd:

BIJLAGEN

Kopie van het binnen DKP geldende kwaliteitscertificaat (HKZ 143)

Algemene leveringsvoorwaarden DKP

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut van DKP: het Blue Book