Direct naar content

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut van DKP

Bijgewerkt op 26-11-2020

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van DKP is goedgekeurd.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

 • Naam instelling: DKP
 • Hoofd postadres straat en huisnummer: W.G.Plein 125
 • Hoofd postadres postcode en plaats: 1054 SC Amsterdam
 • Website: www.dkp.nl
 • KvK nummer: 69072418
 • AGB-code(s): 22220968

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

 • Naam: W.A.T. Krebbers
 • E-mailadres: w.krebbers@dkp.nl
 • Telefoonnummer: 020-6711558

3. Onze locaties

Onze locaties vindt u hier:   https://dkp.nl/contact/

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:

DKP is een door de overheid erkende GGz instelling ( (WTZi) voor medisch specialistische zorg. Cliënten zijn bij ons welkom voor diagnose en behandeling voor de Generalistische Basis GGz en de Gespecialiseerde GZz. Bovendien is DKP gespecialiseerd in werk gerelateerde diensten, zoals preventie, vitaliteit, interventie en arbeidsre-integratie. Het is onze missie om cliënten te (her)sterken in hun persoonlijke en werkzame leven. Wij verbinden ons daarmee aan het doel om mensen gezonder en vitaler te maken zowel in de privé- als in de werksituatie. DKP biedt daartoe geestelijke gezondheidszorg en arbeid gerelateerde zorg. We richten ons daarbij op de individuele klant met een hulpvraag en op organisaties met het doel de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar werknemers te vergroten. Door de combinatie zorg en werk aan te bieden voorzien wij in een duidelijke behoefte. DKP is ingebed in een omgeving met een netwerk van collega’s, zoals psychiaters, klinisch psychologen, (gz) psychologen, arbeid en organisatie- en gezondheidspsycholoog en fysiotherapeut. Bovendien is er samenwerking met huisartsen in Amsterdam betreffende GGz en Werk.

5. DKP heeft behandelaanbod in:

 • de generalistische basis-ggz
 • de gespecialiseerde-ggz

6. Behandelsetting en generalistische basis-ggz

Ambulante zorg voor o.a. angsten, depressie en persoonlijkheidsproblematiek waarvoor de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden:  GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog.

7. Behandelsetting en gespecialiseerde-ggz

Ambulante zorg voor o.a. angsten, depressie en persoonlijkheidsproblematiek, waarvoor de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden: Psychiater, Klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog.

Psychotherapeuten en GZ -psychologen kunnen onder de volgende voorwaarden optreden als regiebehandelaar in de Gespecialiseerde GGZ:

 • Wanneer het gaat om vormen van psychotherapie binnen verschillende therapeutische referentiekaders;
 • Wanneer het gaat om cliënten waar de primaire focus van de behandeling niet gericht is op biologische factoren of de gevolgen van de psychiatrische stoornis c.q. de beperkingen die deze stoornis geeft, maar meer op de psychologische factoren. Het gaat om cliënten met een stoornis die behandeld kunnen worden met grotendeels psychologische behandelmethoden waarbij geen sprake is van een spoedeisend karakter of de noodzaak tot opname.

8. Structurele samenwerkingspartners

DKP werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met huisartsen in Amsterdam, die hun patiënten op eigen initiatief, of op initiatief van de patiënt naar DKP verwijzen.

II Organisatie van de zorg

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

DKP ziet er als volgt op toe dat:

Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn

Op de betreffende sites van het BIG-register, VGCt en NIP zijn de namen van de zorgverleners van DKP te vinden waardoor de bevoegdheid en het bewijs van hun bekwaamheid op opleidingsniveau gewaarborgd is. De bekwaamheid van DKP’s zorgverleners, te weten: (gz) psychologen, en Registerpsychologen NIP wordt gehandhaafd en geborgd door intervisie, supervisie, multidisciplinaire overleg en deelname aan cursussen en congressen, georganiseerd door de beroepsverenigingen zoals het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en VGCt (Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie). De psychiater is om zijn registratie van psychiater te behouden gehouden aan de bij – en nascholingseisen zoals deze zijn bepaald door het VVPAO (vereniging van psychiaters in Amsterdam en omstreken). De regiebehandelaren van DKP zijn allen BIG-geregistreerd.

Beleid met betrekking tot de Vergewisplicht en VOG

De bij DKP aanwezige BIG geregistreerde GZ psychologen en psychiaters zijn bij aanvang gecontroleerd op hun BIG registratie. Toekomstige BIG geregistreerde hulpverleners die zullen worden ingezet voor werkzaamheden bij DKP, zoals GZ psychologen en psychiaters zullen hierop worden gecontroleerd en navraag worden gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voor de niet BIG geregistreerden wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en zal tevens navraag worden gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen

De zorgverleners van DKP handelen volgens zorgpaden die gebaseerd zijn op de Multidisciplinaire Richtlijnen GGZ voor de meest voorkomende klachten die wij behandelen; angsten, depressie en persoonlijkheidsproblematiek. Indien er wordt afgeweken van een richtlijn, dan wordt dit in het multidisciplinaire overleg geëvalueerd en besproken. Dit beleid wordt geborgd door de jaarlijkse interne audit, het jaarlijkse management review, het maandelijkse teamoverleg en het maandelijkse multidisciplinaire overleg.

Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden

De kwaliteit van DKP’s zorgverleners, te weten: (gz) psychologen, en Registerpsychologen NIP wordt intern gehandhaafd door intervisie, supervisie en intercollegiale toetsing door o.a. de maandelijkse deelname aan het multidisciplinaire teamoverleg. Bovendien is er sprake van korte lijnen tussen hoofdbehandelaar en behandelaren onderling in onze kleinschalige instelling, waardoor men elkaar snel kan spreken om (signalen van) problemen of vragen over behandeling of cliënten snel op te kunnen pakken en op te lossen. Tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) komen ook mogelijke nieuwe wetenschappelijke inzichten en werkwijzen over hulpverlening aan de orde, die indien aan de orde vervolgd worden met opleiding door de hulpverleners. Door deelname aan cursussen en congressen, o.a. georganiseerd door de beroepsverenigingen zoals het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en VCGt (Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie), welke inherent zijn aan de kwaliteit van deze verenigingen, waarin de hulpverleners hun wetenschappelijke thuis hebben, maar ook verplicht zijn om cursussen in het kader van (her)registratie te volgen, om hun registratie te kunnen behouden. In feite is het lidmaatschap zélf van bovengenoemde verenigingen en de controle hierop, een belangrijke borging van de kwaliteit van de zorgverleners en hun deskundigheid. Op de betreffende sites van het BIG-register, VGCt en NIP zijn de namen van de betreffende hulpverleners te vinden waardoor mede het bewijs van het op peil houden van hun deskundigheid en hun kwaliteit gewaarborgd is. De psychiaters is om zijn registratie te behouden gehouden aan de bij – en nascholingseisen zoals deze zijn bepaald door de VVPAO (vereniging van psychiaters in Amsterdam en omstreken).

Veilig melden van incidenten.

Bij DKP kunnen zorgmedewerkers veilig incidenten melden. DKP heeft daartoe een interne werkwijze die dit regelt. Met als doel dat collega’s het voorval met elkaar bespreken, zodat wij ervan leren en op deze manier samen de zorg verbeteren.

10. Samenwerking

 • Samenwerking binnen DKP en het multidisciplinair overleg ( MDO) is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut van DKP.

Binnen de Gespecialiseerde-ggz van DKP is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

Binnen DKP bestaan korte lijnen tussen de psychiaters, de (regie) behandelaren en de behandelaren. Eén keer per maand vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats, waarbij psychiater en of klinisch psycholoog en (regie) behandelaren werkzaam in de generalistisch basis GGZ, als  gespecialiseerde GGZ, deel van uitmaken. Hierbij is ook de activiteitenbegeleider, die diensten verricht voor de gespecialiseerde GGZ, aanwezig. De notulen worden gemaakt door een van de aanwezigen die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Bij ieder multidisciplinair overleg, wordt een klein agenda-overzicht uitgedeeld en wordt er vervolgens besproken, de korte lijnen die er afgelopen weken geweest zijn, en worden de niet direct betrokken behandelaars hiervan op de hoogte gesteld. Daarna worden de ingebrachte cliënten/ patiënten besproken en geëvalueerd, en wordt er uitleg gegeven over de behandelingen door de psychiater wanneer er sprake is van psychofarmacologie. Tijdens dit multidisciplinair overleg, wordt ook besloten of er sprake is van doorverwijzing, bij zeer complexe problematiek, zoals autisme, verslaving of dreigende crisis. Mocht dit het geval zijn, dan zal de behandelaar dit aan betrokken patiënt laten weten bij de eerstkomende sessie. Waarbij deze uitgebreid uitleg zal geven waarom het multidisciplinaire team tot dit besluit is gekomen. Wanneer het patiënten betreft die farmacologische ondersteuning hebben, zal de psychiater zorg dragen voor doorverwijzing en overdracht. Indien dit niet aan de orde is zal de eigen behandelaar contact opnemen met degene aan wie doorverwezen wordt. In beide gevallen zal echter eerst terugverwezen worden naar de huisarts.

 • Samenwerking en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek die bij DKP in behandeling zijn, is eveneens vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut van DKP.

Als een kernelement van goede zorg hanteert DKP een systemische visie op psychische aandoeningen. Daarbij staan interacties tussen mensen onderling centraal. Daarom vindt DKP het belangrijk om in de zorg voor mensen met psychische aandoeningen aandacht te hebben voor de naasten en waar nodig te ondersteunen, indien aan de orde. Naasten geven vaak een goed zicht op de zaak. Wij zullen dan ook samen met de mensen aan wie we zorg verlenen binnen alle zorgfases onderzoeken onder welke voorwaarden dit eventueel mogelijk zou zijn.

Naasten zijn mensen uit de directe omgeving van personen die zorg (zouden moeten) krijgen vanwege psychische aandoeningen en klachten. Het gaat om partners, ouders, vrienden, (volwassen) kinderen, broers en zussen, buren of collega’s en overige naasten. Zij spelen vaak een belangrijke rol bij de signalering van psychische aandoeningen, (het volhouden van) de behandeling en het leven met de aandoening.

Professionals kunnen naasten globaal in 4 rollen tegenkomen, als:

 • Informatiebron voor diagnostiek en monitoring .
 • Co-begeleider die in het behandelplan van de patiënt participeert.
 • Mantelzorger voor persoonlijke zorg, praktische hulp of emotionele ondersteuning.
 • Zorgvrager vanwege overbelasting.

DKP hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

Als het de generalistisch basis GGZ betreft wordt er altijd een aantekening gemaakt ter verantwoording van de gekozen prestatie, dit wordt ook in het behandelplan reeds gemeld. Mocht het voorkomen dat er wordt op- of afgeschaald naar een volgend of voorliggend echelon, naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie door de regiebehandelaar, dan wordt dit in het dossier vermeld en met de cliënt overlegd, waarbij bij afschaling afspraken worden gemaakt om het aantal sessies te gaan beperken. Er wordt opgeschaald indien volgens de regiebehandelaar de prestatie onvoldoende blijkt om de stoornis te verhelpen. Dit zal achteraf in de terugkoppeling naar de verwijzer gemeld worden.

Indien er sprake is van opschaling van GB-GGz naar G-GGz zal dit eerst met cliënt worden besproken. De huisarts zal hiervan vervolgens op de hoogte gesteld worden.

De algemene indicaties voor de verschillende behandeldiensten, alsmede de richtlijnen met betrekking tot het op- en afschalen van de GB GGz en G GGz, zijn hieronder weergegeven.

Bij GB-GGz prestatie Kort: Opschalen: Indien volgens de regiebehandelaar (GZ- psycholoog) de dienst onvoldoende blijkt om de stoornis te verhelpen.

Afschalen: Indien volgens de regiebehandelaar geen sprake meer is van een DSM stoornis.

Bij GB-GGz prestatie Middel: Opschalen: Indien volgens de regiebehandelaar (GZ- psycholoog) de dienst onvoldoende blijkt om de stoornis te verhelpen. Afschalen: Indien volgens de regiebehandelaar een kortere prestatie voldoende blijkt om de stoornis te verhelpen.

GB-GGz prestatie Intensief: Opschalen: Indien na overleg in het multidisciplinaire team, op basis van gebleken ernst, risico en/of complexiteit een traject in de G-GGz is geïndiceerd. Afschalen: Indien volgens de regiebehandelaar een kortere prestatie voldoende blijkt om de stoornis te verhelpen.

GB-GGz prestatie Chronisch:Opschalen: Indien na overleg in het multidisciplinaire team, op basis van gebleken ernst, risico en/of complexiteit een traject in de G-GGz geïndiceerd is. Afschalen: Indien volgens de regiebehandelaar een kortere prestatie voldoende blijkt om de stoornis te verhelpen.

G-GGz: Opschalen: indien na overleg in het multidisciplinaire team op basis van gebleken ernst, risico en/of complexiteit het zorgaanbod binnen DKP ontoereikend blijkt. Afschalen: Indien de klachten volgens de regiebehandelaar dusdanig verminderd zijn dat een traject in de GB-GGZ is geïndiceerd en zou volstaan.

Binnen DKP geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

Wanneer er sprake is van een (dreigend ) geschil, een verschil van zienswijze, tussen meerdere bij de cliënt betrokken zorgverleners, dan wordt dit tijdens het multidisciplinaire overleg besproken. Hierbij zal door alle aanwezige teamleden meegeluisterd en mee geëvalueerd worden, waarbij uiteindelijk democratisch voor de beste zienswijze gekozen zal worden. Hierbij speelt de hiërarchie tussen beide zorgverleners ( bijvoorbeeld hoofdbehandelaar/regiebehandelaar enerzijds en behandelaar anderzijds) geen rol. Mocht dit onuitvoerbaar zijn bij gebrek aan consensus tussen de betrokken zorgverleners, dan zal worden uitgezocht in hoeverre samenwerking tussen de betrokken zorgverleners in dat specifieke geval, moet worden stopgezet of vervangen zal worden door een nieuwe combinatie van samenwerking. Mocht ook dit niet mogelijk blijken, dan zal doorverwijzing geïndiceerd zijn. Dit gehele proces zal, indien er geen consensus bestaat tussen de direct betrokken zorgverleners, samen met hen, in overleg worden bepaald, waarbij de stem van de meerderheid van de aanwezige teamleden bepalend is. Iedereen zal zich dan bij die breed gedragen visie neerleggen.

11Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

 • DKP vraagt om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.
 • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruikt DKP de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en DKP vraagt het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).
 • DKP gebruikt de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn Zorgverzekeraar.
 • DKP levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking.

12. Klachten en geschillenregeling

Een klacht kan schriftelijk bij DKP worden ingediend door een email te sturen aan klachtenfunctionaris@dkp.nl . Indien er een klacht bij DKP binnenkomt, dan wordt de onafhankelijke klachtenfunctionaris daarover ingelicht.

De klachtenregeling is te vinden ophttps://dkp.nl/klachtenmanagement/

Patiënten kunnen met geschillen over behandeling per 1.1.2017 terecht bij: De Geschillencommissie. Contactgegevens: https://www.degeschillencommissie.nl

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt bij DKP doorloopt

13. Cliëntenraad

De cliënten van DKP kunnen meedenken en meepraten over onderwerpen op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/medezeggenschap-clienten-in-de-zorg. Door de Cliëntenraad heeft de cliënt inspraak en invloed op het beleid van DKP, iets dat DKP van harte toejuicht. Indien u zich als cliënt van DKP wilt aanmelden als lid voor de Cliëntenraad, of indien u hierover een vraag of een opmerking heeft, stuur dan een bericht via e-mail naar: clientenraad@dkp.nl.

14. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://dkp.nl/wachttijden/

15Aanmelding en intake

De aanmeldprocedure is bij DKP als volgt geregeld:

Bij DKP gaat de aanmelding en de intake als volgt. Patiënt meldt zich bij het kantoor van DKP middels telefoon, e-mail, of via het aanmeldformulier op de site https://dkp.nl/contact/aanmelden/formulier/ . Ook kan hij direct worden aangemeld via zijn huisarts via de site, of per e-mail. https://dkp.nl/aanmeldprocedure/aanmeldformulier-voor-verwijzers/ . Na een aantal formele stappen, zoals de benodigde verplichte verwijsbrief en verkregen helderheid in de vergoeding door de zorgverzekeraar zie site: https://dkp.nl/contact/aanmelden/, worden de verkregen data van patiënt door kantoor ingevoerd in EPD. Vervolgens wordt via kantoor per email een afspraak gemaakt voor de intake met de hoofd- /regiebehandelaar. Patiënt wordt tevens per email op de hoogte gesteld van de Digitale vragenlijst (SCL90 /BSI) die via Embloom zal worden aangeboden, om in te vullen. Er wordt uitgelegd dat deze test als ROM instrument wordt gebruikt; de klachten worden tenminste bij aanvang en bij beëindiging van de behandeling gemeten om te zien wat de invloed van de behandeling is geweest. De intake gebeurt door de hoofd- /regiebehandelaar bij DKP. In dit eerste inhoudelijke contact wordt door de hoofd- /regiebehandelaar een globale analyse gemaakt en geregistreerd op het elektronische intakeformulier wat in het EPD van de patiënt wordt opgeslagen. Aan kantoor wordt teruggekoppeld of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. De hoofd- /regiebehandelaar laat cliënt weten dat kantoor hierover contact opneemt.

Bij DKP wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

16.Diagnose

 De intake en de diagnose gaan bij DKP als volgt:

Na de intake wordt door de regiebehandelaar de diagnose gesteld. Deze wordt mogelijk nader besproken bij het multidisciplinaire overleg. Indien de gz-psycholoog de intake doet, dan wordt deze altijd multidisciplinair besproken. De regiebehandelaar met wie de intake heeft plaatsgevonden is vervolgens verantwoordelijk voor de diagnostiek en stelt daarna samen met cliënt een (voorlopig) behandelplan op. Gedurende deze periode, vanaf de intake tot aanvang van de behandeling, valt de cliënt onder de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.

17Behandeling

Het behandelplan wordt als volgt opgesteld:

Bij DKP is het doel bij het uitvoeren van de behandeling, aan de hand van het behandelplan, dat het op zodanige wijze gebeurt, dat deze zowel voldoet aan de wensen en behoeftes van de cliënt als aan de geldende wet en regelgeving. Na de intakeprocedure en diagnostische fase, en indien cliënt en regiebehandelaar het eens zijn over het starten van de behandeling binnen DKP, wordt er naar aanleiding van de hulpvraag en de diagnose een zorgpad geselecteerd en een behandelplan opgesteld en ondertekend. Zowel de diagnose als het bijbehorende zorgpad zijn bij het multidisciplinaire overleg aan de orde geweest. Het behandelplan wordt als gevolg daarvan door de regiebehandelaar in samenspraak met de cliënt opgesteld aan de hand van het format Behandelplan G-GGZ van DKP. Hierin zijn o.a. de wensen van de cliënt en doelen van de behandeling opgeschreven.Tevens staat er beschreven hoe de cliënt en de (mede)behandelaar(s) deze doelen willen bereiken, de tijdsperiode en het aantal sessies die we denken daarvoor nodig te hebben om een verbetering te kunnen verwachten. Door dit te ondertekenen gaat de cliënt akkoord met de inhoud van het behandelplan. Een exemplaar is voor de cliënt, het andere exemplaar wordt gescand en opgeslagen in het EPD. Mocht cliënt hier niet voor kiezen, dan zal cliënt zo goed mogelijk geïnformeerd worden over mogelijk verdere stappen en dan in ieder geval worden terugverwezen naar de huisarts met eventueel een advies voor doorverwijzing.

Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar.

Bij DKP is de regiebehandelaar het eerste aanspreekpunt voor de cliënt, als verantwoordelijke voor de diagnostiek, indicatiestelling, behandelplan, behandeling, evaluaties en afsluiting. Vaak voert hij ook de behandeling uit eventueel in samenwerking met een collega. Een uitzondering op de regiebehandelaar als ‘ vaak ook uitvoerder van de behandeling’, vormen daarop de ervaren psychologen / cognitief gedragstherapeuten VGCt (zonder BIG registratie) die werkzaam zijn bij DKP en die behandelingen uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar (niet automatisch zijnde VGCt lid). Dit gebeurt ook wanneer de regiebehandelaar niet over de specifiek geïndiceerde expertise beschikt, onderdeel uitmakend van de cognitieve gedragstherapie, zoals schematherapie of exposure bij PTSS. De regiebehandelaar blijft ook hierbij echter verantwoordelijk voor (het monitoren van) het behandelproces en blijft als zodanig het belangrijkste aanspreekpunt. Het voor de hand liggende aanspreekpunt voor de cliënt, is echter begrijpelijk doorgaans diegene met wie hij het meeste contact heeft vanwege de behandeling. Dit kan dus zowel een regie- of medebehandelaar zijn. Cliënten zijn uiteraard vrij in hun keuze, om ook met de andere bij de behandeling betrokken (regie) behandelaar contact op te nemen.

 De voortgang van de behandeling wordt binnen DKP als volgt gemonitord:

Uitvoeren van het behandelplan. De behandeling gaat van start, met het behandelplan als richtsnoer dat wordt opgesteld wanneer de diagnostische fase achter de rug is, en de klachten en het zorgpad helder zijn. Bij de G- GGz is dit doorgaans het geval na circa 2 á 4 sessies. Bij de GB-GGz doorgaans na 1 sessie. Het behandelplan kan hierna altijd worden aangepast door voortschrijdend inzicht door het monitoren van de behandeling(sresultaten) en/of de wensen van cliënt in overleg met de regiebehandelaar/ medebehandelaar.

Binnen DKP evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt:

De voortgang, de doelmatigheid en de effectiviteit van de behandeling wordt bij DKP als volgt geëvalueerd. Het monitoren en evalueren van de voortgang van de behandeling, waarbij terugkoppeling naar het behandelplan plaatsvindt, gebeurt door evaluatie met de cliënt gedurende de gehele behandeling. Reeds bij aanmelding wordt er gemonitord door afname van ROM vragenlijsten. Als het de GB-GGz betreft, zal afhankelijk van de vier soorten prestaties (Kort, Middel, Intensief en Chronisch) in de gegeven tijd, in ieder geval een begin- en een eindmeting d.m.v. een ROM vragenlijst worden afgenomen. Bij de G-GGz zal om de vier tot zes maanden een ROM- vragenlijst worden afgenomen. De resultaten ervan worden met de cliënt doorgesproken. Deze evaluatie wordt door de behandelaar vastgelegd in het EPD. Doordat de behandelaar na iedere therapiesessie de behandeling evalueert en vastlegt in het EPD wordt samen met de regelmatig verkregen scores, de kwaliteit en continuïteit van het (steeds actuele) behandelplan gewaarborgd. Uiteindelijk zal deze lijn van het monitoren van de voortgang, de doelmatigheid en de effectiviteit van de behandeling, bijdragend resulteren in reductie of het verdwijnen van de klachten, waardoor de behandeling kan worden afgebouwd en beëindigd.

De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen DKP op de volgende manier gemeten:

Na afsluiting van het traject ontvangt de patiënt/cliënt een cliënttevredenheidsenquête met het verzoek deze anoniem in te vullen en retour te sturen aan DKP of om een cliënttevredenheidsenquête in te vullen via de website van Zorgkaart Nederland.

18Afsluiting/nazorg

De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken:

BIJ DKP gaat de formele afsluiting van een behandeling als volgt, waarbij het doel van dit proces is zorg te dragen voor een goede afsluiting van de behandeling, of overdracht naar derden, indien de cliënt elders in behandeling gaat en en zorgen voor een juiste administratieve afhandeling ten behoeve van het opstellen van een factuur en het afsluiten van het behandeldossier van de cliënt. Als blijkt dat de behandeling kan worden afgesloten omdat cliënt zich voldoende geholpen voelt, wordt bij de formele afsluiting de cliënt op de hoogte gesteld dat er een eindmeting volgt door middel van de ROM test, die wederom via Embloom zal worden aangeboden, met het verzoek deze in te vullen. Eveneens dat er met toestemming van de cliënt een ontslagbrief aan de huisarts zal worden gestuurd met daarin vermeld, het behandelproces, het behandelresultaat, inclusief de ROM metingen en de reden van afsluiting. Indien een cliënt geen toestemming geeft voor inhoudelijke informatie omtrent zijn behandeling wordt hiervan geen melding gemaakt bij de huisarts. Er kan een ontslagbrief aan de huisarts gestuurd worden, bijvoorbeeld als gevolg van een externe doorverwijzing naar een G GGzinstelling waar de gewenste expertise en faciliteiten aanwezig zijn. De streeftijd voor het sturen van de ontslagbrief is binnen drie weken na ontslag. Na deze periode wordt het administratieve gedeelte van het EPD afgesloten om tot facturering over te kunnen gaan. Hierbij wordt, indien cliënt dit wenst, er o.a. uitleg gegeven over de aard van de facturering en de daarop vermelde directe en indirecte tijd.

Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

Indien er sprake is van terugval van een cliënt binnen de G-GGz, dan kan de cliënt binnen een bepaalde tijd direct contact opnemen met DKP, voor het maken van een afspraak, zonder dat er een verwijsbrief van de huisarts gewenst is. Samen met cliënt zullen we dan nagaan wat er gebeurd is op grond waarvan de terugvalpreventie onvoldoende heeft gewerkt. Is er wel een verwijsbrief nodig dan zullen wij cliënt terugverwijzen naar de huisarts voor een nieuwe verwijsbrief, waarna er zo spoedig mogelijk weer een afspraak gepland kan worden. Bij terugval van een cliënt uit de GB-GGz, zal altijd direct worden terugverwezen naar de huisarts in verband met een nieuwe verwijsbrief. Het is mogelijk dat dan een verwijsbrief voor de G-GGZ aan de orde is. Hiertoe zullen wij indien nodig en op verzoek van de cliënt in contact treden met de huisarts.

IV Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

De heer W.A.T. Krebbers, directeur van DKP

Amsterdam, 24-11-2016

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut zijn de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toegevoegd:

 • Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ keurmerk);
 • Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens;
 • De algemene leveringsvoorwaarden van DKP;
 • Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.