DKP

Klachtenmanagement

per 1 januari 2017

Indien u onverhoopt een klacht heeft, dan is de procedure als volgt:

  1. De klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de cliënt/ klager worden ingediend, hierbij gaat het om direct gedrag of uitlatingen van het personeel van DKP en daarnaast om gedrag van derden die werkzaamheden ten behoeve van cliënten van DKP hebben verricht. Gebruik hiervoor het klachtenformulier.
  2. De klager krijgt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de klacht. In deze bevestiging wordt de klacht zo helder en duidelijk mogelijk beschreven. Hierin zijn datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.
  3. Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet te worden behandeld.
  4. Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk in kennis gesteld.
  5. De behandeling van de klacht gebeurt door een persoon die niet bij de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.
  6. De klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar visie op het gebeuren te geven en er wordt een schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt. Dit wordt aan betrokkene toegezonden.
  7. Binnen vier weken wordt de klacht afgehandeld.
  8. DKP stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek en wordt tevens op de hoogte gebracht van de eventueel genomen maatregelen.
  9. DKP is lid van de Geschillencommissie https://www.degeschillencommissie.nl