DKP

Klachtenmanagement

Aangepast per 20-05-2019

Indien u onverhoopt een klacht heeft, dan is de procedure als volgt:

 1. De klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de cliënt/ klager worden ingediend, hierbij gaat het om direct gedrag of uitlatingen van het personeel van DKP en daarnaast om gedrag van derden die werkzaamheden ten behoeve van cliënten van DKP hebben verricht.
 2. De klager krijgt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de klacht. In deze bevestiging wordt de klacht zo helder en duidelijk mogelijk beschreven. Hierin zijn datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.
 3. Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet te worden behandeld.
 4. Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk in kennis gesteld.
 5. De behandeling van de klacht gebeurt door een persoon die niet bij de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.
 6. De klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar visie op het gebeuren te geven en er wordt een schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt. Dit wordt aan betrokkene toegezonden. Binnen vier weken wordt de klacht afgehandeld.
 7. De klachtenfunctionaris hoort vervolgens degene van DKP over wie de klacht gaat.
 8. De klachtenfunctionaris faciliteert daarna,indien zowel klager als de betrokkene van DKP daaraan mee willen werken, een gesprek met alle betrokkenen.
 9. De klachtenfunctionaris stelt klager en DKP vervolgens schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van de klachtenbehandeling – en kan daaraan een advies koppelenomtrent te nemen maatregelen.
 10. DKP stelt binnen vier weken na ontvangst van de rapportage van de klachtenfunctionaris, klager en klachtenfunctionaris in kennis van de eventuele gevolgen die zij daaraan verbindt.
 11. DKP is lid van de Geschillencommissie https://www.degeschillencommissie.nl