DKP

Psychiatrisch onderzoek

Wat is een psychiatrisch onderzoek?

Tijdens het psychiatrisch onderzoek beoordeelt de psychiater de toestand van een cliënt. Er wordt dan vervolgens een psychiatrische diagnose gesteld en een behandeladvies gegeven. Als er psychofarmaca nodig zijn wordt het advies van de psychiater besproken met de verwijzer, zijnde huis- of bedrijfsarts.

Het psychiatrisch onderzoek bestaat uit een of een aantal gesprekken waarbij zo mogelijk  aanvullend persoonlijkheidsonderzoek of neuropsychologisch onderzoek aan de orde komt.

Ook bij stagnatie of twijfel bij een reeds lopende behandeling

Er kan behoefte zijn aan een psychiatrisch onderzoek bij een reeds lopende psychiatrische of psychologische behandeling van een cliënt, bijvoorbeeld als diens behandeling stagneert of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose. In dat laatste geval is sprake van een second opinion

Bondige rapportage

De resultaten en bevindingen worden in de vorm van een bondige rapportage aan zowel verwijzer als cliënt ter hand gesteld en met hen besproken.

Geen overname van de behandeling

Een psychiatrisch onderzoek leidt niet tot een overname van de behandeling. De patiënt zal daarom altijd worden terugverwezen.

Conform de meest actuele richtlijnen NVvP

Het psychiatrisch onderzoek bij DKP vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.