DKP

Persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben een duurzaam en star patroon van stoornissen in denken, voelen en handelen. Dit kunnen denkbeelden zijn over zichzelf of anderen, (te) intens of juist geen gevoel, problemen in de omgang met anderen of impulsiviteit.

De gevolgen voor iemand met een persoonlijkheidsstoornis komen tot uitdrukking in een groot aantal persoonlijke en sociale situaties. Bijvoorbeeld in het gezin, in relaties en vriendschappen, of op het werk. Het leidt dus tot omvangrijke beperkingen in het persoonlijke en sociale functioneren. Voorbeelden van klachten of verschijnselen zijn;

  • Telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
  • Een instabiel levenspatroon en niet goed richting kunnen geven aan het leven.
  • Extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
  • Agressieve uitingen en snel impulsief reageren
  • Snel buitengesloten of afgewezen voelen
  • Nauwelijks zelfstandig keuzen in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen
  • Op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.

Er zijn wel tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen waarop gediagnosticeerd kan worden. Een ervan is de Borderline persoonlijkheidsstoornis, die we hieronder wat nader zullen omschrijven.

Borderline persoonlijkheid stoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn enorm impulsief, denken vaak zwart-wit, reageren extreem. Relaties zijn moeilijk te onderhouden, en wisselen ook sterk. Mensen met borderline kunnen echter wel verschillen in de mate waarin ze bepaald gedrag vertonen (zoals extraversie, neuroticisme). Soms is er sprake van automutilatie, waarbij de lichamelijke pijn het geestelijk lijden als gevolg van gevoelens van woede, vertwijfeling en wanhoop moet verlichten.

Effectieve behandeling met Schematherapie

Ging men er eerder vanuit dat de borderline persoonlijkheidsstoornis niet te genezen was, recentelijk behaalt men met Schematherapie uitzonderlijk goede resultaten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Schematherapie bij meer dan de helft van de patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis resulteert in genezing, dat wil zeggen dat zij na behandeling diagnosevrij zijn, en in twee derde van de gevallen is er sprake van een klinisch relevante verbetering. Bovendien is deze behandelwijze kosteneffect ten opzichte van andere therapeutische methoden. DKP is specialist in Schematherapie.