Direct naar content

Behandelingsovereenkomst

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Als u door een hulpverlener zoals psycholoog of psychiater behandeld wordt, heeft u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de hulpverlener en u zich aan houden.

Belangrijke bepalingen van de WGBO zijn onder andere:

 • goed hulpverlenerschap
 • toestemming en het weigeren van behandelingen
 • het recht op informatie door de hulpverlener
 • inlichtingen- en medewerkingsplicht van de cliënt/patiënt
 • plicht voor de hulpverlener om een medisch dossier aan te leggen
 • het recht op inzage in het medische dossier door cliënt/patiënt
 • vernietigingsrecht
 • het recht op een second opinion
 • geheimhoudingsplicht en recht op privacy
 • aansprakelijkheid
 • vrije artsenkeuze.

Volledige wettekst

U vindt de bepalingen over de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling in afdeling 5 (artikelen 446 t/m 468) van Titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Behandelingsovereenkomst DKP

De WGBO (algemene Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) vereist dat de patiënt nadrukkelijk instemt met behandeling door DKP, waarbij het volgende dient te worden overeengekomen (artikel 448):

 • A. aard en doel van onderzoek en behandeling
 • B. te verwachten gevolgen of risico’s voor de patiënt
 • C. informatie over alternatieve behandelmogelijkheden
 • D. te verwachten resultaten

A. DKP gaat ervan uit dat een psychotherapeutische behandeling, eventueel met farmacotherapie, een proces is van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht, waarbij doel en werkafspraken gaandeweg worden aangescherpt door middel van tussentijdse evaluatie. Het monitoren van de voortgang van de beschreven behandeling gebeurt door evaluatie met de cliënt/patiënt gedurende de gehele behandeling.

A.1. Het behandelen van de aanmeldklacht(en) van cliënt/patiënt zoals door deze omschreven in het aanmeldformulier, en mogelijk aangevuld met informatie verkregen uit psychodiagnostisch en/of psychiatrisch onderzoek heeft als doel: afname van de klacht, vergroten van het inzicht in de klacht en/of het beter kunnen hanteren van de klacht.

A.2. Het eerste face-to-face contact, het intake gesprek, is gericht op het psychodiagnostisch onderzoeken van de aanmeldklacht(en) van de cliënt/ patiënt, zoals door deze omschreven in het aanmeldformulier. In het eerste inhoudelijke contact wordt een globale analyse gemaakt van het ingestuurde aanmeldformulier – voor zover ingevuld inclusief de digitale vragenlijst – en advies gegeven over de behandelrichting.

A.3. Bij het tweede contact maakt u kennis met de vaste behandelaar/ hulpverlener. Dit contact staat tevens in het teken van een verlengde intake; voor het geval er nog zaken onvoldoende zijn uitgevraagd of niet helder zijn. Indien noodzakelijk, worden er  tijdens de verlengde intake nog nieuwe tests aangekondigd die cliënt/patiënt thuis digitaal kan invullen. Op basis van beide gesprekken wordt een behandelvoorstel geformuleerd met inbegrip van de prognose en de duur van de behandeling.

B. Elke psychotherapeutische behandeling kan als onbedoeld neveneffect hebben tijdelijk uit balans te raken, toename van klachten en/of ongewenste reacties vanuit de omgeving van de patiënt. DKP is verplicht te wijzen op risico’s als deze, maar is er op gericht elk risico te minimaliseren.

C. Voor elk probleem bestaan altijd meerdere alternatieve behandelvormen. DKP zal hierop wijzen zodra de behandelaar daar aanleiding toe ziet.

D. Eindresultaten zijn nimmer te voorspellen. DKP streeft echter altijd naar verbetering en zal daarbij slechts reële verwachtingen wekken. De behandeltrajecten bevatten vaste effectmetingen en evaluatiemomenten waarmee het verloop getoetst wordt en al dan niet beslist wordt over een vervolgtraject.

Tenslotte:
Als een kernelement van goede zorg hanteert DKP een systemische visie op psychische aandoeningen. Daarbij staan interacties tussen mensen onderling centraal. DKP vindt het daarom belangrijk om in de zorg voor mensen met psychische aandoeningen aandacht te hebben voor hun naasten en waar nodig te ondersteunen, indien aan de orde. Naasten geven vaak een goed zicht op de zaak. Wij zullen dan ook samen met u binnen alle zorgfases onderzoeken onder welke voorwaarden dit eventueel mogelijk zou zijn.

Akkoordverklaring

Op het Aanmeldformulier wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Behandelingsovereenkomst.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.